Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2018

Archief

Onze activiteiten

en realisaties

Jaarverslag Constructiv | 2018

1. De toekenning van aanvullende sociale voordelen

Binnen Constructiv staat de pijler Building your Benefits (ByB) in voor de toekenning en uitkering van aanvullende en bovenwettelijke sociale voordelen aan bouwvakarbeiders. Het kan daarbij zowel gaan om actieve arbeiders, als om arbeiders die tijdelijk werkloos, ziek of invalide zijn of om arbeiders aan het einde van hun loopbaan. Daarnaast ondersteunt Constructiv werkgevers uit de bouwsector.

2. Het sectoraal aanvullend pensioen

Sinds 1 januari 2007 genieten alle bouwvakarbeiders van het sectoraal aanvullend pensioenplan Construo. Gelet op de geldende regelgeving wordt dit plan niet beheerd in de schoot van Constructiv, maar door 2 aparte paritaire organisaties:

  • het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen (FBZp) dat optreedt als inrichter van dit pensioenplan en de financiële verantwoordelijkheid ervan draagt;
  • het sectoraal pensioenfonds Pensio B OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) dat instaat voor het administratief en financieel beheer van het Construo Plan.

Binnen het Construo Plan wordt voor elke aangeslotene een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd. Dit gebeurt door kapitalisatie van trimestriële stortingen op een individuele rekening; het bedrag van deze stortingen betreft een percentage van het loon en evolueert in functie van anciënniteit in de bouwsector. Bovendien wordt voor arbeiders die actief blijven na de leeftijd van 60 jaar een bijkomende storting gedaan van maximaal € 500 per trimester. Deze stortingen op de individuele rekening worden gefinancierd vanuit een bijdrage door Constructiv. De kapitalisatie gebeurt aan de wettelijk gegarandeerde rentevoet, die 1,75 % bedroeg in 2018.

De uitbetaling van het pensioenkapitaal aan de aangeslotene gebeurt bij de opname van zijn wettelijk pensioen. In geval van overlijden vóór de pensionering, wordt het opgebouwde pensioenreserve aan de begunstigden uitgekeerd.

Arbeiders die de sector verlaten tijdens hun loopbaan, kunnen ervoor kiezen om de opgebouwde reserves tot aan hun pensioen bij Pensio B te laten staan. Deze aangeslotenen worden passieve aangeslotenen of slapers genoemd. Aan hun reserve wordt hetzelfde rendement toegekend.
In 2018 telde het Construo Plan 276.760 aangeslotenen, waarvan 147.320 actieve en 129.440 slapers.

3. Ondersteuning competentiebeheer, instroom en welzijn op het werk

Binnen Constructiv staat de pijler Building on People in voor:

  • het promoten en het waarborgen van het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen 
  • het op peil houden van de competenties van de aanwezige arbeidskrachten
  • het bevorderen van de (gekwalificeerde) instroom van nieuwe arbeidskrachten

Deze activiteiten worden op het terrein uitgevoerd door provinciale teams van adviseurs, die de klanten van Constructiv bijstaan in het kader van de bovenstaande thema’s. Deze veldwerking wordt op technisch-inhoudelijk vlak ondersteund vanuit het Technisch Competentiecentrum (TCC). In de onderstaande tekst worden de realisaties in 2018 toegelicht.