Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2018

Archief

3.1 Ondersteuning van de veldwerking door het Technisch Competentiecentrum: realisaties 2018

Het Technisch Competentiecentrum besteedt altijd bijzondere aandacht aan de integratie van vaktechnische en veiligheidsaspecten. De activiteiten die het TCC in nauw overleg met beroepsorganisaties uit de sector en tal van andere gespecialiseerde partnerorganisaties ontplooit, omvatten de volgende domeinen:


 • Competentiebeheer 

 • Kwaliteitsbewaking van de opleidingen en certificering van competenties

 • Productontwikkeling (opleidingen, publicaties en hulpmiddelen)

 • Advies, beleidsondersteuning en beheer van expertise inzake techniek en welzijn

 • Beheer van machinepark en uitrustingen

 • Organisatie van een opleidingsaanbod naar scholen 


In 2018 heeft het TCC de onderstaande verwezenlijkingen kunnen voorleggen. 

Campagne Alert voor asbest
In samenwerking met Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, startte Constructiv op 25 september 2018 de nationale sensibiliserings- en preventiecampagne Alert voor asbest. De lancering van de campagne ging gepaard met een korte reeks televisiespots die ook via de campagnewebsite en het Youtube-kanaal van Constructiv ter beschikking worden gesteld.

Met deze campagne willen Fedris en Constructiv breed sensibiliseren en bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. De campagne richt zich zowel tot iedereen die actief is in de bouwsector als tot iedereen die zelf zijn woning renoveert of die nabij een asbestgevoelige buurt woont of werkt. Tegelijk willen Constructiv en Fedris met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen.

Een voortzetting van vroegere acties …

Deze sensibiliseringscampagne is zeker geen geïsoleerde actie, maar past enerzijds in de nieuwe preventieopdracht van Fedris en is anderzijds de voortzetting van een hele reeks specifieke acties die Constructiv en de sociale partners van de bouwsector in het verleden op het getouw hebben gezet. 

Al in 2009 werd onder impuls van de bouwsector en via de Vaste Commissie Bouw (VCB) van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) het Asbestforum opgericht om de bevolking te informeren en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen.

 In 2014 hebben de sociale partners van de bouwsector het asbestmemorandum gepubliceerd, met o.a. de volgende vaststellingen:
 • De risico’s zijn onvoldoende gekend.
 • Preventiemaatregelen bij eenvoudige handelingen worden onvoldoende toegepast.
 • Er is nog blootstelling aan asbest in de buurt van containerparken.
 • Er is nog blootstelling bij werken door particulieren.
 • Doorgedreven sensibiliseringsacties naar opdrachtgevers en particulieren blijven noodzakelijk.


Informatieverspreiding en campagnewebsite

Het TCC stond mee in voor de productontwikkeling van de campagne, de 4 begeleidende televisiespots, de campagneproducten en de voorbereiding van de acties van adviseurs. Zo werden er onder andere één algemene informatiebrochure, drie gerichte doelgroepbrochures, zeven specifieke informatiefiches, vijf preventiefiches en zes toolboxfiches, drie affiches en diverse bijkomende promotiematerialen ontwikkeld. Als belangrijke verwezenlijking van deze campagne kunnen we ook de grondige update van Constructiv dossier 150 - Asbest en vervangingsvezels noteren. 


Bij de voorbereiding van de campagne werd hard gewerkt aan een nieuwe ondersteunende website waar informatie over asbesttoepassingen en preventiemaatregelen verzameld wordt: alertvoorasbest.be. De website werd samen met de campagne gelanceerd op 25 september 2018 en bevat ook beknopte informatie over opleidingen, professionele hulp en een hele reeks gratis downloadbare publicaties en veelgestelde vragen of FAQ’s. Specifiek voor de campagne werd de ondersteunende app AsbestCheck ontwikkeld (beschikbaar voor Android en iOS), die gratis gedownload kan worden via de campagnewebsite.
Voor meer technische zaken en opleidingsmaterie kan men ook terecht in de digitale bibliotheek van Constructiv: BuildingYourLearning, waar een hoofdstuk gewijd is aan de asbestcampagne. Op deze website kan men het volledige dossier met alle technische en reglementaire bepalingen over asbest en de vervangingsvezels terugvinden en zijn ook preventiefiches beschikbaar over onder andere de volgende specifieke onderwerpen:

 • Herkenningsmethodes voor asbest
 • Meting van de concentratie aan asbestvezels op de arbeidsplaats
 • Aandachtspunten bij asbestverwijdering met behulp van eenvoudige handelingen
 • Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen bij asbestverwijdering met eenvoudige handelingen
 • Een overzicht van minder bekende toepassingen van asbest

Zoals in het verleden het geval was, doen Constructiv en Fedris ook voor deze campagne een beroep op alle organisaties die betrokken zijn bij de problematiek van blootstelling aan asbest. Hiervoor werd een overlegplatform opgericht waarin de betrokken organisaties hun acties onderling afstemmen om tot een nog betere aanpak van de asbestproblematiek te komen.


Constructiv bepaalde voor het najaar van 2018 regionale campagnedoelstellingen waarbij de Constructiv-adviseurs een specifieke focus legden op de doelgroepen schilder-decorateurs, vloerders en installateurs. Zo werden 275 werven bezocht en meer dan 1.000 bureelbezoeken afgelegd in het kader van deze actie, wat resulteerde in 100 gepaste actieplannen voor deze bedrijven. 


Vanaf begin maart 2019 zal de focus van de campagnedoelstellingen verlegd worden naar sloop- en dakwerken.

Productontwikkeling
Afgezien van alle producten in het kader van de campagne Alert voor asbest, werden bijkomend de volgende producten ontwikkeld door het TCC:
 • Dossiers
  • Arbeidsongevallen in de bouw
  • Welzijn op het werk – Gids voor bouwbedrijven
 • Preventiefiches
  • Beton – het gebruik van betonpompen
  • Gebruik van een systeem van tijdelijke randbeveiligingen
  • Gebruik van gevelsteigers op de werf
 • Toolboxfiches
  • Bewerken en spuiten van PUR-isolatieschuim
  • Transport en behandeling van gasflessen
 • Checklists werkkledij
 • Handboek Hout – Sterkteleer en balklagen
 • Herhalingsmodule voor de opleiding betonpompbedienaar
Kwaliteitsbewaking van opleidingen en certificering van competenties
In 2018 werden 342 attesten voor betonmixerchauffeurs en 28 nieuwe attesten voor betonpompbedienaars uitgereikt. Van 195 betonmixerchauffeurs werd het lopende attest verlengd, nadat zij de verplichte jaarlijkse herhalingsopleiding hadden gevolgd. 

Ook werd een certificatie voor steigerbouwers ontwikkeld waarvan de eerste examensessies al plaatsvonden. In 2018 behaalden 23 personen het personencertificaat van hulpmonteur steigerbouwer.

Sinds 1 oktober 2016 worden de VCA-examineringen georganiseerd binnen het TCC en sinds 1 januari 2018 worden VCA-examens enkel nog online afgenomen. In 2018 werden in totaal 9.802 examens afgenomen in 1.180 examensessies. 

Er werden eveneens 463 audits van bedrijfsinterne opleidingen uitgevoerd, waarbij er door Constructiv op toegezien werd dat deze opleidingen beantwoordden aan de vereisten van een kwaliteitsvolle opleiding, zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van organisatie.


Competentiebeheer
Het TCC staat eveneens in voor de aanmaak van nieuwe beroepscompetentieprofielen en de actualisatie van bestaande beroepscompetentieprofielen. Deze profielen vormen de basis voor de opmaak van onder andere kwalificatiedossiers en onderwijs- en opleidingsprogramma’s. 

In de loop van 2018 werden nieuwe beroepscompetentieprofielen ontwikkeld voor de Diepfunderingsberoepen en de Catenarist

Verder stond TCC mee in voor de erkenning van de volgende beroepskwalificaties: Restauratievakman dakwerk – Restauratievakman metselwerk – Restauratievakman pleister- en stucwerk – Restauratievakman schilder- en decoratiewerk – Restauratievakman schrijnwerk –
Coördinator-adviseur decoratieve schilderwerken - Coördinator installatietechnieken – Regeltechnicus Klimatisatie – Specialist hernieuwbare energietechnieken – Technicus hernieuwbare energietechnieken

Eveneens werden bijkomende leertrajecten rond duaal leren uitgewerkt. In aanvulling van de trajecten Afwerking ruwbouw duaal, Decoratie en schilderwerk duaal, Dakwerker duaal en Ruwbouw duaal, werden in het schooljaar 2018-2019 bijkomend de volgende duale studierichtingen voor de bouwsector ontwikkeld: Bouwplaatsmachinist duaal, Ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal, Dekvloerlegger - Tegelzetter duaal, Stukadoor duaal en Natuursteenbewerker duaal.

Anno 2018 wordt er volop ingezet op het versterken van digitale bouwcompetenties. Dit vertaalt zich steeds vaker in de beroepscompetentieprofielen, maar ook in het opzetten van en ondersteuning bieden aan partnerprojecten voor de ontwikkeling van serious games en e-learning-trajecten door het Technisch Competentiecentrum.

Machinepark
De simulator die ter promotie van de machinale beroepen werd opgesteld in het Brussels Beroepenpunt ConstruCity, werd in 2018 intensief gebruikt bij verschillende regionale events, zoals: 

 • Veiligheidsdagen, Kortrijk
 • DoeBeurs, Leuven
 • Studiekeuzebeurs, Genk
 • Studiekeuzebeurs, Brussel
 • Building Heroes, Brussel 
 • Building Heroes, Court Saint-Etienne

Binnen het machinepark dat ter beschikking wordt gesteld van de opleidingscentra van VDAB, Forem en de scholen met een afdeling bouwplaatsmachinist, werd in totaal geïnvesteerd in 15 minigravers, 2 dumpers, 2 wielladers, 5 graafmachines (1 op banden en 4 op rupsen) en werd een nieuwe snelopbouwkraan in gebruik genomen.

Organisatie van het opleidingsaanbod voor scholen
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse onderwijs, organiseert het TCC het opleidingsaanbod voor leerkrachten en leerlingen van bouwscholen. 
Enkele nieuwe opleidingen die in het schooljaar 2018-2019 werden aangeboden, zijn:
 • VCA – coachingprogramma voor leerkrachten
 • BricsCAD-opleidingen
 • Sloopopvolgingsplan en Tracimat
 • Starten met BIM
 • Leren uit ongevallen

Opleidingen die in de kijker stonden, zijn:
 • Sleutelen aan stagevaardigheden
 • Meng de mentor
 • Asbestherkenning