Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2018

Archief

Over Constructiv

Jaarverslag Constructiv | 2018

1. Missie

Constructiv is de paritaire organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. 

Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats. 

De dienstverlening van Constructiv richt zich in de eerste plaats tot:

 • bouwbedrijven en hun arbeiders
 • sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties

De adviezen, diensten en financiële steun die Constructiv aanbiedt aan bouwbedrijven en hun werknemers, behelzen vier domeinen. Deze opdrachten worden uitgevoerd binnen twee operationele pijlers:

Building your Benefits:

 • toekenning van aanvullende sociale voordelen
 • ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie

Building on People:

 • stimulering van het competentiebeheer en de instroom in de sector
 • bevordering van de veiligheid op de bouwplaatsen en het welzijn op het werk

2. Opdrachten

De opdrachten van Constructiv worden door het Paritair Comité 124 gegeven via cao’s.

 • Aanvullende sociale voordelen: de sociale partners hebben een uitgebreid en modern sociaal statuut gecreëerd voor onze bouwvakarbeiders. Zij kunnen terugvallen op een brede waaier van aanvullende sociale voordelen, beheerd door Constructiv. Deze voordelen zijn opgebouwd rond drie pijlers:
  • beloning voor de productiviteit van de arbeiders
  • aanvullingen op het inkomen tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid ingevolge tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval, …
  • ondersteuning van de eindeloopbaan

 • Welzijn op het werk: Constructiv waakt over het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen. Dagelijks zijn wij actief op het terrein en ons team van adviseurs:
  • bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun dynamisch preventiebeleid
  • gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt aangepaste adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid
  • organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over specifieke thema’s 

 • Competentiebeheer en instroom: Constructiv werkt aan het verbeteren van de instroom van werknemers in de bouwsector en het op peil houden van hun competenties. De sector streeft immers naar duurzame tewerkstelling. Zo staan onze adviseurs op het terrein in voor:
  • de promotie van de bouwsector en bouwberoepen bij jongeren en werkzoekenden
  • de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar een duurzame job in de bouw
  • de ondersteuning van bouwbedrijven en hun werknemers m.b.t. hun competentie- en loopbaanbeheer

3. Aansturing

De beleidsorganen
De missie en opdrachten die Constructiv vanwege het Paritair Comité 124 ontvangt, worden opgevolgd door verschillende beleidsorganen.

Raad van Bestuur
Dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen Constructiv dat een strategische en sturende verantwoordelijkheid heeft. De Raad waakt erover dat de organisatie optimaal functioneert. Daarvoor bepaalt ze bijvoorbeeld de sectorale visie, de strategie en de prioriteiten met betrekking tot de opdrachten die door het Paritair Comité aan Constructiv zijn gegeven. De Raad legt hierover verantwoording af aan het Paritair Comité.

Beheerscomités Building your Benefits (ByB) en Building on People (BoP)
Deze zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de specifieke opdrachten die toevertrouwd zijn aan de twee operationele structuren van Constructiv (ByB en BoP). Ze zetten een kader uit en bewaken dit kader waarbinnen de sectorale opdrachten worden uitgevoerd. 
Een beheerscomité kan bepaalde bevoegdheden met betrekking tot gewestelijke of gemeenschapsmateries delegeren aan regionale oriëntatiegroepen (BoP@Vlaanderen, BoP@Brussel en BoP@Wallonie). In dit geval houdt het Beheerscomité toezicht op de naleving van het sectoraal kader ter zake. 


De operationele aansturing
De operationele aansturing gebeurt door het uitvoerend management dat bestaat uit de CEO en twee Directeurs-generaal (één per operationele structuur) en dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en het uitvoeren van de beleidsbeslissingen van de bovenvermelde beleidsorganen.

4. Corporate Governance

Binnen Constructiv bestaan verschillende documenten met betrekking tot Corporate Governance:

De code inzake Corporate Governance: deze bevat een reeks bepalingen over de wijze waarop de aansturing en de controle georganiseerd zijn. Drie principes staan hierin centraal: transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze gelden zowel voor de drie beleidsorganen, met name de Raad van Bestuur en de Beheerscomités van de twee operationele structuren van Constructiv, als voor het uitvoerend management dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur.

Charters: deze charters beschrijven de opdracht en de werkwijze van drie adviescomités en van twee controlefuncties.
 • Remuneratiecomité: dit comité staat de Raad van Bestuur bij in de bewaking van de billijkheid van het verloningsbeleid van Constructiv, waaronder de verloning van de leden van het uitvoerend management.
 • Auditcomité: dit comité staat de Raad van Bestuur bij in het uitvoeren van zijn controlefunctie, met name op het vlak van de financiële informatie, het risicobeheer en de compliance, de interne audit, de interne controlesystemen en de externe audit. 
 • Financieel comité: dit comité formuleert adviezen en aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de beleggingsstrategie van Constructiv en doet een regelmatige monitoring, evaluatie en opvolging van de resultaten ervan. 
 • Compliance: de compliance officer waakt erover dat de activiteiten in de diverse geledingen van Constructiv worden uitgevoerd conform het geldende wettelijke en reglementaire kader.
 • Interne audit: de interne auditeur bewaakt de goede werking, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controle.

Samenwerkingsovereenkomsten: op basis van cao-bepalingen kan Constructiv de uitvoering van bepaalde opdrachten volledig of ten dele toevertrouwen aan sectorale of andere partnerorganisaties in het kader van duurzame samenwerkingsverbanden. Het voorwerp en de modaliteiten van de samenwerking worden telkens vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.


5. GDPR

Constructiv steunt in zijn dagelijkse werking sterk op gegevens afkomstig uit beschikbare datastromen (bv. via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). Deze datastromen zorgen voor belangrijke efficiëntiewinsten. Voor de klanten van Constructiv (bouwbedrijven en hun arbeiders) betekent dit bijvoorbeeld dat hun administratieve belasting tot een minimum wordt beperkt. Zelf hoeven ze slechts minimale informatie aan ons te bezorgen om hun vragen tot sectorale ondersteuning te verwerken. Daarnaast betekenen deze gegevensstromen ook voor Constructiv een belangrijke meerwaarde, getuige hiervan zijn de verschillende projecten die hierboven worden toegelicht. Aan deze voordelen zijn echter ook bepaalde plichten verbonden.

Voor het gebruik van persoonsgebonden gegevens en beschikbare datastromen bestaat reglementering die globaal gezien tot doel heeft om de privacy van de betrokkenen te doen respecteren. Tevens richt ze zich op een correcte beveiliging van data die aanwezig is in organisaties. Vanaf 25 mei 2018 is een belangrijke nieuwe Europese regelgeving van toepassing: de GDPR (General Data Protection Regulation – Algemene 
Verordening Gegevensbescherming).

Dit is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen en is van toepassing op bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. De regelgeving richt zich op vier belangrijke pijlers:

 • De betrokken personen moeten op een begrijpbare manier geïnformeerd worden over de wijze waarop hun gegevens verwerkt worden.
 • Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere.
 • Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden.
 • Bedrijven zijn verplicht om datalekken te melden binnen de 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar betekent voor de verzamelde persoonsgegevens.
 • In de loop van 2018 heeft Constructiv zich georganiseerd om volledig conform de GDPR-richtlijnen en vereisten te kunnen handelen. Er werden onder meer twee gecertificeerde Data Protection Officers (DPO’s) aangesteld. 

6. Financiering

Het geheel van de activiteiten van Constructiv wordt gefinancierd door trimestriële werkgeversbijdragen.

7. Samenstelling Raad van Bestuur en Beheerscomités

Raad van Vestuur
Conseil d’Administration
Building your Benefits
Beheerscomité
Comité de gestion
Building on People
Beheerscomité
Comité de gestion
Mandaat tot / Mandat jusqu’au 31.12.201831.12.201831.12.2018
Voorzitter / PrésidentJEROUVILLE NatachaCUPPENS PierreVAN CAUWENBERGE René
Ondervoorzitters / Vice-PrésidentsDE MÛELENAERE RobertDE MÛELENAERE RobertVAN HOE Marnix
Confederatie Bouw / Confédération ConstructionVAN POPPEL BobDE WIT HendrikVOCHTEN Jan
DE VLAMINCK GianniDE VLAMINCK GianniCUPPENS Pierre
Bestuurders / Administrateurs
VOCHTEN Jan VOCHTEN Jan DILLEN Marc
DE MÛELENAERE RobertDE MÛELENAERE RobertHINNENS Rik
JEROUVILLE NatachaJEROUVILLE Natacha VAN POPPEL Bob
CARNOY Francis
DEVOS Eddy
JEROUVILLE Natacha
SCHILTZ Laurent
BouwunieVERKEST FilipPROESMANS LucMOREELS Hildegard
WAEYTENS Jean-PierreWAEYTENS Jean-PierreWAEYTENS Jean-Pierre
FEMAVAN HOE MarnixVAN HOE MarnixVAN HOE Marnix
ACV-BIE / CSC-BIECUPPENS PierreCUPPENS PierreCUPPENS Pierre
DAERDEN JustinVANHEE MaaikeDAERDEN Justin
VANDENBERGHE PatrickVAN STEENBRUGGE MarcTEHEUX Jean-Louis
BEIRENS Iwein
MATTHYSEN Ronny
AC- ABVV / CG- FGTBHILAMI BrahimHILAMI BrahimCANNAERT Annick
DE VLAMINCK GianniDE VLAMINCK GianniHILAMI Brahim
VAN HEETVELDE Wernerà désigner / te bepalenISMAEL ABDOU Anissa
VAN CAUWENBERGE René
DE VLAMINCK Gianni
ACLVB / CGSLBVANDYCKE JohanVANDYCKE JohanVANDYCKE Johan