Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2018

Archief

1. De toekenning van aanvullende sociale voordelen

Kerncijfers 2018     Bron: Constructiv
Voordelen uitgekeerd aan actieve bouwvakarbeiders

▪ De legitimatiekaart

Getrouwheid aan de sector (be)loont. Dit idee vormt de rode draad bij de toekenning van voordelen aan bouwvakarbeiders. 


Met de legitimatiekaart die Constructiv uitreikt, kunnen arbeiders bewijzen dat ze in de bouwsector aan de slag zijn. De kaart vermeldt het aantal werkelijk gepresteerde of gelijkgestelde dagen waarop een arbeider actief was in de bouw. Alle werknemers die in de loop van het vorige werkjaar – het referentiejaar – bij één of meer bedrijven uit de sector aan de slag waren, ontvangen de kaart automatisch.

Wie kan bewijzen in het referentiejaar voldoende dagen actief te zijn geweest in de sector (in regel is dat 200 dagen), krijgt een legitimatiekaart rechthebbende waarmee hij recht heeft op aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid. Arbeiders die meerdere jaren in de sector actief zijn en in de loop van hun carrière meerdere legitimatiekaarten rechthebbende hebben gekregen, komen in aanmerking voor steun bij een hypothecaire lening, bij invaliditeit of overlijden en bij brugpensioen.

De legitimatiekaart niet-rechthebbende gaat naar arbeiders die niet aan de minimumeisen voldoen. De sector maakt echter een uitzondering voor jonge en (her-)beginnende werknemers: in sommige gevallen kunnen zij aanspraak maken op een legitimatiekaart rechthebbende, die aangevraagd moet worden bij Constructiv.

Legitimatiekaarten rechthebbendeLegitimatiekaarten niet-rechthebbende
123.64239.708
Getrouwheidszegels
Elke bouwvakarbeider ontvangt op het einde van het jaar zijn getrouwheidszegels. Hiermee wil de sector de productiviteit van zijn arbeiders belonen. De waarde van deze zegels stemt overeen met 9 % van het brutoloon. 


Aantal uitbetaalde zegel-kaartenUitgave (in miljoen €)
170.316294,9
Weerverletzegels
Heel wat arbeiders uit de bouwsector werken buiten en hun activiteit hangt af van de weersomstandigheden. Zo kan hevige regen, sneeuw of hagel het werk op de bouwplaats onmogelijk maken. Soms stelt men pas ter plekke vast dat het werk niet kan worden aangevat. In zulke gevallen zal de werkgever slechts de helft van het loon uitbetalen. Constructiv compenseert dit loonverlies met weerverletzegels ter waarde van 2 % van het brutoloon.

Aantal uitbetaalde zegel-kaartenUitgave (in miljoen €)
105.51139,0
Rustdagen
Over een volledig jaar beschouwd, werkt een arbeider uit de bouwnijverheid gemiddeld achtendertig uur per week. Tijdens het grootste deel van het jaar wordt er evenwel veertig uur per week gepresteerd.

Om die reden krijgen bouwvakarbeiders per jaar twaalf bijkomende rustdagen. Deze zorgen ervoor dat de arbeiders niet langer werken dan wettelijk mag. Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf legt de data van de bijkomende rustdagen vast waarvan het grootste deel op het einde van het jaar valt. 

Voor deze rustdagen ontvangt de arbeider een forfaitaire vergoeding, waarvan het bedrag bepaald wordt door de geschooldheid van de betrokkene. Enkel arbeiders die nog bij een bouwonderneming in dienst zijn op het moment dat de rustdag valt, hebben recht op deze vergoeding.

Aantal arbeidersUitgaven (in miljoen €)
146.134122,1
Promotievergoeding
Constructiv kent een promotievergoeding toe aan arbeiders die een hypothecaire lening afsluiten om een eigen huis te kopen, te bouwen of te verbouwen. 

Met de promotievergoeding ontvangt een bouwvakarbeider, die ten minste vijf jaar in de sector actief was, gedurende de volledige looptijd van zijn lening financiële steun vanuit de sector. Het bedrag dat hij precies ontvangt, hangt af van de geleende som en de duurtijd van de lening.

Aantal arbeidersUitgave (in miljoen €)
30.75512,4
Sectorale hospitalisatieverzekering
  Hospitalisatieverzekering voor arbeiders van de bouwnijverheid

  De sociale partners van de bouwsector hebben ervoor gezorgd dat iedere arbeider van de bouwsector een uitstekende bescherming geniet voor de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname. Een medisch plan werd afgesloten bij AG Insurance en de sector draagt de kostenhiervoor. Voor actieve bouwvakarbeiders is dit voordeel volledig gratis. Ze worden automatisch aangesloten wanneer ze twee opeenvolgende kwartalen in de sector hebben gewerkt.

  Aantal aangesloten arbeidersUitgave (in miljoen €)
  142.71411,0

  Hospitalisatieverzekering voor gezinsleden van bouwvakarbeiders

  Een bouwvakarbeider kan ook zijn gezinsleden laten genieten van een hospitalisatieverzekering tegen gunstige voorwaarden.

  Aantal aangesloten partnersAantal aangesloten kinderen
  8.51110,1

  Hospitalisatieverzekering voor (brug-)gepensioneerde bouwvakarbeiders

  Tevens kunnen bruggepensioneerde en/of gepensioneerde arbeiders uit de bouwsector op vrijwillige basis en aan een gunstig tarief hun bestaande hospitalisatieverzekering verderzetten.

  Aantal aangesloten (brug)gepensioneerden
  3.462
  Sociaal voordeel
  Elke arbeider die in de vier voorgaande kwartalen in de bouw heeft gewerkt, krijgt in de maand mei een sociaal voordeel van Constructiv. Dit voordeel bedraagt maximaal € 135 en wordt door de syndicale organisaties van de sector uitbetaald aan hun leden.

  Aantal arbeidersUitgave (in miljoen €)
  132.91617,2
  Voordelen ter aanvulling van het inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid
  Voordelen in geval van tijdelijke werkloosheid

  De aanvullende vergoeding vorst

  Bouwbedrijven van wie de arbeiders hoofdzakelijk buitenwerk verrichten, zien zich genoodzaakt om de activiteiten stil te leggen bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. Hun personeel valt dan terug op de werkloosheidsverzekering. Met de toekenning van een aanvullende vergoeding vorst aan de arbeiders die in het bezit zijn van een legitimatiekaart rechthebbende, wordt het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en hun nettoloon gedeeltelijk bijgepast. Het dagbedrag van de sectorale aanvulling hangt af van de geschooldheidsgraad van de betrokkene.


  Aantal arbeidersAantal dagen vergoeding vorst
  Uitgave (in miljoen €)
  68.614623.4455,7

  De aanvullende vergoeding bouw

  Naast vorst en sneeuw kunnen ook andere omstandigheden zorgen voor tijdelijke werkloosheid. Zo kunnen bijvoorbeeld de economische context van een onderneming of slecht weer het werk tijdelijk verhinderen. In dit geval geldt een gelijkaardig systeem als bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. De bouwvakarbeiders hebben recht op een werkloosheidsuitkering van de RVA en een bijkomende uitkering van Constructiv, de aanvullende vergoeding bouw.

  De arbeiders krijgen deze compensatie voor maximaal zestig werkloosheidsdagen per jaar en het bedrag dat ze ontvangen, hangt samen met hun geschooldheidsgraad.

  Aantal arbeidersAantal dagen vergoeding bouw
  Uitgave (in miljoen €)
  84.7941.534.86914,0

  De bijzondere aanvullende vorstvergoeding

  Werkloosheid door vorst heeft niet alleen tot gevolg dat het maandloon daalt, maar ook het vakantiegeld vervalt voor deze dagen. Om dit verlies te compenseren, keert Constructiv de bijzondere aanvullende vorstvergoeding uit. Alle bouwvakarbeiders die een aanvullende vergoeding vorst ontvingen, krijgen de bijzondere aanvullende vorstvergoeding automatisch toegekend. Per werkloosheidsdag veroorzaakt door vorst, ontvangt elke werknemer een vast bedrag.

  Aantal arbeidersUitgave (in miljoen €)
  42.2971,2
  Voordelen in geval van ziekte of arbeidsongeval
  De aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid

  Wanneer ziekte of een ongeval een werknemer arbeidsongeschikt maakt voor een periode van meer dan één maand, betaalt de sector hem een aanvullende vergoeding vanaf de 31ste tot en met de 337ste dag van zijn arbeidsongeschiktheid. Deze aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid komt toe aan alle werknemers die bij een bouwonderneming in dienst zijn op het moment dat ze arbeidsongeschikt worden. 

  Om de aanvullende vergoeding te ontvangen, moet de werknemer volledig arbeidsongeschikt zijn en daarvoor een uitkering krijgen. De vergoeding ontvangt hij pas vanaf de 31ste dag, omdat zijn werkgever hem vóór die tijd het gewaarborgd maandloon betaalt. Het bedrag is afhankelijk van de duurtijd van de ongeschiktheid; vanaf de 56ste dag betaalt Constructiv een hogere vergoeding. 

  Langdurige ongeschiktheidAantal arbeidersUitgave (in miljoen €)
  Ziekte5.0984,6
  Ongeval9.0820,8

  Vakantiegeld aan invaliden

  Arbeiders die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn als gevolg van een (arbeids-)ongeval of een (beroeps-)ziekte en die ten minste 15 jaar actief waren in de bouwsector, komen in aanmerking voor vakantiegeld aan invaliden. Het betreft een forfaitair jaarbedrag, dat wordt uitgekeerd om het verlies aan vakantiegeld dat de arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, te compenseren.

  Aantal arbeiders

  Uitgave (in miljoen €)

  5.873

  3,2

  Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid van 66 procent

  Zelfs wanneer alle veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd, kan een arbeidsongeval niet altijd voorkomen worden. Jammer genoeg is de schade soms groot en lopen werknemers blijvende letsels op. Zulk leed valt nooit te compenseren, maar toch tracht de sector de nodige steun te bieden aan het slachtoffer. Wanneer een bouwvakarbeiders een blijvende werkongeschiktheid van 66 procent of meer overhoudt aan een arbeidsongeval, kent Constructiv hem, maar ook zijn kinderen, een eenmalige vergoeding toe.

  Aantal arbeidersUitgave (€)
  00

  Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop

  Helaas vallen er bij een arbeidsongeval ook wel eens dodelijke slachtoffers. Dan springt Constructiv bij met financiële steun voor de verwanten. Voor het jaar van het ongeval wordt een eenmalige vergoeding toegekend aan de weduwe of aan een van de rechthebbenden van de getroffen arbeider. De kinderen van de werknemer die de kinderbijslag genieten, hebben recht op een eenmalige uitkering en op een jaarlijkse vergoeding aan wezen.

  Vergoedingen bij dodelijke arbeidsongevallenAantal Uitgave (€)
  Weduwen744.800
  Wezen32.580
  Voordelen ter ondersteuning van de eindeloopbaan

  De sectorale SWT-regelingen (brugpensioen)

  In de bouwsector zijn 3 SWT-regelingen van toepassing: 

  • de algemene regeling
  • de regeling bij ongeschiktheid
  • de regeling in geval van een lange loopbaan

  De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden waaraan een arbeider in 2018 dient te voldoen om in 1 van de 3 stelsels te kunnen instappen, worden hieronder weergeven.
  StelselSWT AlgemeenSWT OngeschiktSWT Lange loopbaan
  Leeftijd bij ontslag62 jaar59 jaar59 jaar
  Vereiste loopbaan bouw10 legitimatiekaarten rechthebbende15 legitimatiekaarten rechthebbende10 legitimatiekaarten rechthebbende
  Vereiste totale beroeps-loopbaan42 jaar33 jaar40 jaar
  Bijkomende vereisten
  Attest ongeschiktheid
  Bovenop de maandelijkse werkloosheidsuitkering van de RVA, keert de sector aan de bruggepensioneerde een maandelijkse aanvullende vergoeding uit. Hierdoor behoudt deze zowat zeventig procent van zijn laatste netto-loon. Het precieze bedrag van de sectorale aanvulling is afhankelijk van de geschooldheidsgraad van de betrokkene en de gezinssituatie.

  Aantal arbeidersUitgave (in miljoen €)
  8.57526,9
  Ook neemt Constructiv de patronale bijdragen ten laste die van toepassing zijn op deze maandelijkse SWT-vergoedingen.

  Totaal bedrag van de door Constructiv betaalde patronale bijdragen SWT (in miljoen €)
  8, 7
  Voordelen inzake aanvullend pensioen

  sectoraal stelsel van aanvullend pensioen, conform het nieuwe wettelijk kader van 2003 (wet op de aanvullende pensioenen)

  In 2007 heeft de sector een nieuw stelsel van aanvullend pensioen voor alle bouwvakarbeiders ingevoerd, dat beheerd wordt door het sectoraal pensioenfonds, Pensio B. Dit voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal tijdens hun loopbaan in de bouw. In punt 2 van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de modaliteiten van dit stelsel.

  De financiering ervan wordt verzekerd door Constructiv, die hiertoe jaarlijks de benodigde middelen overdraagt aan de Inrichter van het pensioenstelsel, het Fonds voor bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen.

  Aantal begunstigden (actieve en passieve)
  Uitgave (in miljoen €)
  276.76054,5

  Jaarlijkse aanvullende pensioenrente

  Reeds sinds 1964 kent de sector een stelsel van aanvullend pensioen. Mits voldoende loopbaanjaren in de bouw werd vanaf hun pensionering jaarlijks een pensioenrente uitbetaald aan arbeiders. Vandaag blijft Constructiv deze rente nog verder betalen aan de gepensioneerden die in het stelsel zijn ingetreden vóór 2007. 

  Maar tevens kent Constructiv aan sommige arbeiders met prestaties in de bouw vóór en na 2007, (een deel van) deze pensioenrente toe bovenop het aanvullend pensioenkapitaal dat in Pensio B voor hen werd opgebouwd, op het ogenblik dat ze met pensioen gaan. Op deze wijze kan vermeden worden dat arbeiders benadeeld zouden worden door de overschakeling van het vroegere naar het nieuw stelsel van aanvullend pensioen.

  Aantal begunstigdenUitgave (in miljoen €)
  71.65777,0
  Initiatieven voor de werkgevers
  De solidariteit tussen arbeiders vormt een van de pijlers van de fondsen voor bestaanszekerheid. Constructiv trekt dit solidariteitsprincipe door naar werkgevers en betaalt ook een aantal patronale kosten. Deze kunnen immers zwaar doorwegen en zo kan worden vermeden dat werkgevers in financiële problemen komen.

  De terugbetaling van het gewaarborgd loon

  Ziekte van een arbeider betekent vooral voor de kleinere bouwondernemingen een zware financiële last. Immers, gedurende de eerste maand ziekte dient de werkgever een belangrijk deel van het loon door te betalen. Om die reden is in de bouwsector voorzien dat Constructiv dit gewaarborgd loon terugbetaalt aan werkgevers die minder dan twintig werknemers in dienst hebben. 

  De financiering van dit stelsel gebeurt via een aparte bijdrage ten laste van alle betrokken werkgevers. 

  Aantal bedrijven met minder
  dan 20 werknemers
  Aantal bedrijven aan wie
  het gewaarborgd loon
  werd terugbetaald
  Uitgave (in miljoen €)
  25.30211.45930,2
  Strijd tegen sociale fraude

  Gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten

  Sociale fraude gaat soms verder dan het incorrect meedelen van geleverde prestaties aan de sociale zekerheid. Het kan net zo goed gaan om onterecht gebruik van sociale voorzieningen in geval van inactiviteit. De meest voorkomende vorm hiervan is zwartwerk in combinatie met het opgeven van tijdelijke of volledige werkloosheid. Dergelijke situaties treffen de sector dubbel: 

  • Verschuldigde bijdragen worden niet betaald
  • Sociale vergoedingen worden uitgekeerd aan personen die er geen recht op hebben

  De bouwsector levert, samen met de RSZ en de RVA, heel wat inspanningen om deze vorm van sociale fraude te bestrijden. De nominatieve werkloosheidsdocumenten (C3.2A-formulieren genoemd) zijn daarbij een belangrijk instrument. Constructiv maakt deze maandelijks op voor alle bouwvakarbeiders. Het gaat om genummerde documenten die de naam en het inschrijvingsnummer van de werkgever en de arbeider bij de sociale zekerheid vermelden. De kaarten gelden voor één maand en kunnen enkel door de RVA vervangen worden. De werkgever kan dus niet – wat in het verleden wel mogelijk was – meerdere keren per maand een nieuw document opstellen en daarop de dagen die aangeduid stonden als ‘gewerkt’, vervangen door dagen van tijdelijke werkloosheid. Bovendien worden de gegevens van alle afgeleverde kaarten meegedeeld aan de RVA, zodat de inspectiediensten gerichte controles op zwartwerk kunnen uitvoeren.

  Aantal uitgegeven gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten
  1.741.178

  ConstruBadge

  Als een onderdeel van een ruimer actieplan ter bestrijding van de sociale dumping in de bouwsector hebben de sociale partners de ConstruBadge ingevoerd. Het betreft een persoonlijk visueel identificatiemiddel dat automatisch door Constructiv wordt verstrekt aan alle bouwvakarbeiders die gekend zijn in de sociale zekerheid. 

  Dit zijn niet alleen de arbeiders van Belgische bouwbedrijven, maar ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België. Ook uitzendkrachten die door een erkend interimbureau worden tewerkgesteld in de bouw, krijgen een ConstruBadge.

  Kerncijfers

  2018
  (*) # unieke arbeider-werkgever relaties
  Bron: Constructiv 

  Aantal ConstruBadges
  voor arbeiders van Belgische bedrijven *
  Aantal ConstruBadges
  voor arbeiders van buitenlandse bedrijven *
  207.5464.437