Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2018

Archief

3.2 Realisaties van de veldwerking in 2018

Arbeidsongevallen in de bouwsector
Het aantal arbeidsongevallen in de privésector kent al jaren een dalende trend. In 2010 waren er nog 178.499 arbeidsongevallen, in 2017 was dit aantal gedaald tot 145.538. Binnen deze dalende trend stellen we echter een licht opwaartse knik vast vanaf het laagste punt in 2015, toen het aantal arbeidsongevallen 137.219 bedroeg. 

De bouwsector kent dezelfde dalende trend: waar het aantal arbeidsongevallen in 2013 nog meer dan 17.000 bedroeg, was dit in 2017 gedaald tot 14.588 arbeidsongevallen. Anders dan de algemene trend in de privésector, blijft de curve van de bouwsector jaar na jaar een daling vertonen, zonder opwaartse knik. 
Fedris definieert de bouwsector als de bedrijfsactiviteiten in NACE-codegroep 41, 42 of 43.
Arbeidsongevallen kunnen verschillende oorzaken hebben, maar globaal gezien zijn arbeidsongevallen in de privésector het gevolg van: 

 • 52: uitglijden of struikelen met val, vallen van personen – op ± dezelfde hoogte
 • 64: ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen
 • 51: vallen van personen – van hoogte
 • 71: optillen, dragen, opstaan
 • 50: uitglijden of struikelen met val, vallen van personen – niet gespecificeerdSamen zijn deze vijf oorzaken goed voor 44,5% van alle arbeidsongevallen. 
In de bouwsector zijn de vijf meest voorkomende oorzaken, goed voor 42,7% van alle arbeidsongevallen, de volgende:

 • 64: ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen
 • 43: verlies van controle over een handgereedschap
 • 44: verlies van controle over een voorwerp
 • 52: uitglijden of struikelen met val, vallen van personen – op ± dezelfde hoogte
 • 71: optillen, dragen, opstaanEen arbeidsongeval kan verschillende gevolgen kennen: het kan zonder gevolg blijven, er kan sprake zijn van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid en in bepaalde gevallen leidt het helaas tot een blijvende arbeidsongeschiktheid of zelfs tot een overlijden. 

In de privésector blijft 42,3% van de arbeidsongevallen zonder gevolg en heeft 57,7% van de arbeidsongevallen dus wel een gevolg. Bijna 10% heeft zelfs een blijvend of dodelijk gevolg. Het is duidelijk dat werken in de bouwsector een groter risico met zich meebrengt: een derde van de arbeidsongevallen blijft zonder gevolg, wat betekent dat bijna 67,7% leidt tot een of andere vorm van arbeidsongeschiktheid. 

Bron: Fedris

Realisaties van Constructiv op het vlak van welzijn op het werk in 2018
De cijfers van Fedris over arbeidsongevallen tonen aan dat het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector daalt. Tegelijkertijd zien we dat de risicograad in de bouwsector hoger ligt dan in de privésector: als er een arbeidsongeval plaatsvindt, is er een grotere kans dat het gevolg een mate van arbeidsongeschiktheid is. 

Dit zien we terug bij de activiteiten van Constructiv. Constructiv werkt op het vlak van welzijn rond twee grote domeinen, met name adviesverstrekking in het kader van bouwplaats- en bedrijfsbezoeken en acties met het oog op sensibilisering en informatieverstrekking. 

Al in 2017 werd aan de regionale teams de opdracht gegeven om extra in te zetten op bedrijfsbezoeken, omdat deze een grotere impact kunnen hebben op het algemene preventiebeleid van bouwbedrijven. De adviezen die de adviseurs verlenen rond dit preventiebeleid, kunnen immers samen met het bedrijf worden omgezet in een concreet actieplan. Daarom werd ook in 2018 deze regionale opdracht verdergezet. 

Bouwplaats- en bedrijfsbezoeken
Een van de kerntaken van Constructiv is welzijnsadvies verlenen aan de werkgevers en werknemers van bouwbedrijven. Dit gebeurt in veel gevallen in het kader van bouwplaatsbezoeken. Tijdens deze bezoeken worden veiligheidsaspecten besproken en eventuele vaststellingen van tekortkomingen gedaan die ter plaatse worden doorgenomen met de werfverantwoordelijke, de werknemers en hun vertegenwoordigers, en in sommige gevallen met de directie of de preventieadviseur. Na het werfbezoek worden de vaststellingen verwerkt en ontvangen de werkgevers een adviesverslag waarin de vastgestelde tekortkomingen werden vertaald naar adviezen, meestal verduidelijkt aan de hand van een foto. Zo werden 7.500 bouwplaatsbezoeken afgelegd in 2018. 

Met deze 7.500 bouwplaatsbezoeken werden maar liefst 3.000 bouwbedrijven bereikt, aan wie 3.600 afgewerkte adviesverslagen werden bezorgd die 54.000 concrete adviezen bevatten. Deze adviezen worden in het adviesverslag onderverdeeld in dertien rubrieken, zodat de aannemers een duidelijk beeld kunnen krijgen van de aard van de vaststellingen.
Grafiek A geeft een overzicht van deze dertien rubrieken en de verdeling van de gegeven adviezen per rubriek.

Bron: Constructiv
Bijna 75% van de adviezen richtte zich op vier van de dertien rubrieken, met name administratieve documenten, collectieve uitrusting voor werken op de hoogte, omgeving en materiële werfinrichting. Bijkomend is er een duidelijke toename van de adviezen rond opleiding en informatie. Er worden nu maar liefst 77% meer adviezen rond opleiding en informatie gegeven dan in 2013. Dat maakt van deze groep adviezen de sterkste stijger, naast adviezen over gezondheid en geschiktheid en werfuitrusting, gereedschappen en bewerkingsmachines. 

Op basis van de vastgestelde tekortkomingen op een bouwplaats doen de welzijnsadviseurs aanbevelingen over eventuele bijkomende acties voor de bouwbedrijven. Deze acties monden in veel gevallen uit in regio-overschrijdende bouwplaatsbezoeken van een welbepaald bouwbedrijf. Tijdens deze bezoeken worden, na analyse van de vaststellingen voor dit bouwbedrijf in de verschillende regio’s, een aantal specifieke aandachtspunten naar voren geschoven. De resultaten van deze gecoördineerde bezoeken worden in de meeste gevallen gevolgd door een bedrijfsbezoek om het algemene preventiebeleid van het bouwbedrijf te optimaliseren. In 2018 waren dit er 2.700. 

Door deze dubbele aanpak, de focus op concrete vaststellingen in het kader van bouwplaatsbezoeken en de focus op het algemene beleid van het bouwbedrijf via bedrijfsbezoeken, wordt welzijn niet enkel reactief, maar ook proactief bevorderd. 
In grafiek B wordt de evolutie van de verdeling van de redenen van een bedrijfsbezoek weergegeven. Uit deze grafiek blijkt dat een bedrijfsbezoek in 2018 vaker gericht was op het op maat maken van een actieplan voor het bouwbedrijf.

Bron: Constructiv

Tijdens de bezoeken van onze welzijnsadviseurs worden ook regelmatig specifieke aandachtspunten gehanteerd die voortvloeien uit de sensibiliserende campagnes die Constructiv organiseert voor de bouwsector. De onderstaande tabel bevat hier een overzicht van. Als er geen campagne aangeduid werd, wordt het bezoek toegewezen aan de categorie Algemeen preventiebeleid

CampagneBureelbezoekWerfbezoekTotaal
Algemeen preventiebeleid1.3794.1245.503
Veilig werken op hoogte6023.0793.596
Asbest588196784
Duaal leren2879107
Sensibiliseringsactie Fedris93194
Wegenwerken103444
Kwartsstof71118
Lever veilig2911
Afbouwwerken5510
Bron: Constructiv
Opvolging van trends inzake welzijn in de sector
Er zijn verschillende mogelijkheden om de evolutie van arbeidsongevallen van naderbij te kunnen volgen. Traditioneel worden de frequentie- en ernstgraden van Fedris gehanteerd. Hoewel deze cijfers een vertraging kennen (de meest recente cijfers zijn van 2017), geven ze een gedetailleerd zicht op de arbeidsongevallen in de bouwsector en zijn specifieke economische activiteiten. 

Bijkomend kijken we echter ook naar de indicatoren die Constructiv zelf heeft ontwikkeld op basis van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid* , waardoor we al beschikken over cijfers voor 2018. 

Aan de hand van deze cijfers kunnen we de arbeidsongevallencijfers op een meer gewogen manier bekijken. Zo kan het aantal arbeidsongevallen in absolute cijfers sterk dalen, maar als de werkgelegenheid bijvoorbeeld evenredig daalt, is er in wezen geen verandering gebeurd aan het risico op arbeidsongevallen. Door de beide graadmeters te combineren, kunnen we de arbeidsongevallen in een juistere setting duiden.

* Constructiv heeft enkel machtigingen voor de cijfers van bouwvakarbeiders van het paritair comité 124. 

Frequentie en ernstgraden
De frequentiegraad is de verhouding van het totale aantal ongevallen met de dood of een volledige ongeschiktheid van ten minste een dag tot gevolg, met het aantal uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 1.000.000. 
Het aantal uren blootstelling aan het risico wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte dagen op jaarbasis, zoals vastgesteld door de RSZ. Dat aantal werkdagen wordt omgezet in voltijdse equivalenten (VTE’s), vermenigvuldigd met 7,6 (aantal werkuren per dag) en met 229 (aantal werkdagen per jaar). 

De werkelijke ernstgraad is de verhouding van het aantal werkelijk verloren kalenderdagen ingevolge arbeidsongevallen tot het aantal uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 1.000.

In de onderstaande grafiek wordt de evolutie van de frequentiegraden weergegeven van zowel de privésector als de bouwsector. De grafiek toont duidelijk dat de frequentiegraad daalt, zowel in de privésector als in de bouwsector. Dit toont meteen ook de toegevoegde waarde van een frequentiegraad: het aantal arbeidsongevallen in de privésector kent in 2015 een opwaartse knik, maar in verhouding tot het aantal gewerkte uren daalt het aantal arbeidsongevallen. 

Bron: Constructiv


In de bouwsector bestaat duidelijk een groter risico op een arbeidsongeval, maar bemoedigend is dat de frequentiegraad sterker daalt: tussen 2013 en 2017 is de frequentiegraad in de bouwsector gezakt met 17%, terwijl deze graad in de privésector gezakt is met 8%.


De onderstaande tabel bevat een overzicht van de frequentie- en ernstgraden in de verschillende economische activiteiten van de bouwsector. Er zijn concrete verschillen merkbaar tussen de verschillende economische bouwactiviteiten. 

NACE-codeSectorFrequentiegraadErnstgraadGlobale ernstgraad
41Bouw van gebouwen38,871,325,46
41.1Ontwikkeling van bouwprojecten9,730,311,13
41.2Burgerlijke en utiliteitsbouw40,431,375,69
42Weg- en waterbouw28,590,913,22
42.1Bouw van wegen en spoorwegen34,11,034,11
42.2Bouw van civieltechnische werken24,310,862,65
42.9Bouw van andere civieltechnische werken19,650,581,56
43Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden33,191,034,33
43.1Slopen en bouwrijp maken van terreinen31,911,125,44
43.2Elektrische installatie en loodgieterswerk25,920,722,88
43.3Afwerking van gebouwen36,981,084,41
43.9Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten43,441,596,97
Bouwsector33,891,085,22
Privésector16,160,431,61
Bron: Constructiv
Frequentie- en ernstmeters
Via de DmfA heeft Constructiv onrechtstreeks inzage in de arbeidsongevallen via een analyse van code 60, de arbeidsongeschiktheid door arbeidsongevallen vanaf dag 31. We noemen deze inzage onrechtstreeks omdat code 60 strikt genomen een indicatie is voor een zwaarder arbeidsongeval, gelet op de vele dagen arbeidsongeschiktheid. Bovendien is code 60 een indicatieve code. Dat betekent dat de werkgever niet de authentieke bron is: er wordt een aantal dagen aangegeven in code 60, maar een externe instantie beslist over de kwalificatie hiervan. In het geval van code 60 is dit de verzekeraar van de arbeidsongevallen. 

Op basis van de DmfA berekent Constructiv drie parameters over arbeidsongevallen. Deze parameters zijn de frequentiemeter arbeidsongevallen (FA), de verletmeter arbeidsongevallen (VA) en de globale verletmeter (GV). 

Frequentiemeter arbeidsongevallen

Gewerkte dagen: het aantal dagen met DmfA-code 1 (normale arbeidsprestaties of gewaarborgd loon)

(aantal arbeiders met een arbeidsongeval met minstens 30 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid)     * 10.000
aantal gewerkte dagen

Verletmeter arbeidsongevallen

Dagen werkverlet: het aantal dagen met DmfA-code 60 (arbeidsongeschiktheid door arbeidsongevallen vanaf dag 31)

(aantal dagen werkverlet ten gevolge van arbeidsongevallen met minstens 30 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid )     * 10.000
aantal gewerkte dagen

Globale verletmeter

Dagen werkverlet: het aantal dagen met DmfA-code 10 (arbeidsongeschiktheid van dag 8 t.e.m. dag 14), DmfA-code 11 (arbeidsongeschiktheid van dag 15 t.e.m. dag 30) en DmfA-code 50 (arbeidsongeschiktheid door ziekte vanaf dag 31)

(aantal dagen werkverlet ten gevolge van een arbeidsongeschiktheid van minstens 7 dagen)     * 10.000
aantal gewerkte dagen

Frequentiemeter

De grafiek toont een evolutie van de frequentiemeter arbeidsongevallen in België. De trend is dalend, maar met een opwaartse knik in 2018. 


Bron: Constructiv

Verletmeter 
De grafiek toont een evolutie van de verletmeter arbeidsongevallen in België. De langdurige afwezigheid ten gevolge van arbeidsongevallen blijft min of meer constant.

Bron: Constructiv
Globale verletmeter
De grafiek toont een evolutie van de globale verletmeter in België. De afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeschiktheid, hetzij ziekte, hetzij arbeidsongeval, kent een stijgende trend. 

Bron: Constructiv
Realisaties op het vlak van competentiebeheer en instroom in 2018
Constructiv wil de bouwsector laten beschikken over voldoende arbeidskrachten en zorgt ervoor dat een zo groot mogelijk aandeel van de ingestroomde arbeidskrachten over de nodige kwalificaties beschikt. Toch missen sommige (ingestroomde) bouwvakarbeiders nog bepaalde competenties en zijn er evoluties die een continue impact hebben op de gewenste competenties van de reeds actieve bouwvakarbeiders. 
Om deze dubbele doelstelling te realiseren, met name de sector zowel op kwantitatief vlak als op kwalitatief vlak laten beschikken over voldoende bouwvakarbeiders, is het sectoraal beleid rond competentiebeheer en instroom gebaseerd op drie pijlers: 

 • Samenwerking met onderwijs (deeltijds en voltijds)
 • Basisopleiding en toeleiding van werkzoekenden
 • Bijscholing en vervolmaking van de actieve bouwvakarbeiders

De eerste twee pijlers kunnen beschouwd worden als het fundament van de activiteiten op het vlak van gekwalificeerde instroom. De werking rond de bijscholing en vervolmaking van de actieve bouwvakarbeiders vormt een concrete invulling van het competentiebeheer. 

Bijscholing en vervolmaking van de actieve arbeiders

Kwantitatieve resultaten


In de grafieken hiernaast worden de voornaamste kwantitatieve resultaten op het vlak van bijscholing en vervolmaking van actieve bouwvakarbeiders voorgesteld. 

Sinds 2009-2010 steeg het aantal opleidingsuren enkele jaren lang, met een duidelijke piek in 2014-2015. Daarna ontstond opnieuw een dalende tendens in het aantal opleidingsuren, maar deze trend werd in 2017-2018 opnieuw doorbroken en in vergelijking met 2016-2017 kan men de grootste stijging in het aantal opleidingsuren van de afgelopen 10 jaar vaststellen, namelijk met maar liefst 20%. 

Deze stijging is te danken aan een combinatie van twee factoren: een sterke groei van het aantal betrokken arbeiders en ondernemingen in opleiding en een groei van het aantal opleidingen van langere duur. 
Het aantal arbeiders kent een onafgebroken stijging, behalve in het opleidingsjaar 2016-2017, toen hun aantal zich stabiliseerde. De participatiegraad en het aantal bedrijven in opleiding volgen dezelfde tendens: op een stagnatie in 2016-2017 na, gaat de groei onverminderd verder. 

Het opleidingsjaar 2017-2018 was op dat vlak uitzonderlijk: nog nooit werd een dusdanig sterke groei opgetekend op het vlak van de participatie aan opleidingen.


Bron: Constructiv
Bron: Constructiv
Bron: Constructiv
Er nemen personen uit elke leeftijdsklasse deel aan opleidingen en de tendens is algemeen stijgend, maar verhoudingsgewijs zien we de grootste stijging in de jongste en oudste leeftijdscategorieën. 
Bron: Constructiv
Alle bedrijfsgroottes stijgen wat opleidingsparticipatie betreft.
Bron: Constructiv
Enkele succesfactoren
Constructiv kan op het vlak van competentiebeheer mooie resultaten voorleggen. Natuurlijk bestaan er verschillende hefbomen die ons in staat stellen om deze resultaten te boeken. De plaats is te beperkt om ze allemaal onder de aandacht te brengen. Toch lichten we er graag enkele uit, omdat ze typeren hoe Constructiv, de medewerkers en haar partners deze resultaten mogelijk maken en realiseren.

De BedrijfsInterne Opleiding

Voor veel bedrijven is er veel logistieke organisatie nodig om arbeiders naar een extern opleidingscentrum te kunnen sturen voor een opleiding. Bovendien kan de opleiding waaraan een bedrijf nood heeft niet altijd bij bestaande opleidingscentra gevonden worden, enerzijds omdat de opleiding te specifiek is, anderzijds omdat een opleidingscentrum met de juiste opleiding te ver verwijderd is. Om dit te verhelpen, beschikt Constructiv over een specifieke hefboom, de BedrijfsInterne Opleiding (BIO). Met dit type opleiding kan een bedrijf met inhoudelijke en financiële sectorale ondersteuning zelf een opleiding organiseren voor zijn arbeiders, zonder een beroep te moeten doen op een extern opleidingscentrum. 

Constructiv waakt over de kwaliteit van deze BedrijfsInterne Opleiding en biedt gedurende alle fases van een BIO permanente ondersteuning aan bouwbedrijven. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij het uitwerken van het opleidingsprogramma, advies voor de goede organisatie van een bedrijfsinterne opleiding, enz. Daarnaast benadrukt Constructiv de belangrijke rol die de mentor (diegene die binnen het bedrijf voor de opleiding instaat) vervuld. Vandaar dat Constructiv er naar streeft dat de mentor over alle kennis en vaardigheden beschikt om zijn rol te kunnen opnemen. Zo ondersteunt en promoot Constructiv specifieke mentoropleidingen bij de betrokken ondernemingen.

Het Constructiv Plan Building On People (BOP)

Constructiv beschikt over een team van adviseurs dat bouwondernemingen met raad en daad bijstaat op vlak van competentiebeleid, meer bepaald de opleidingen van hun arbeiders. Deze adviseurs zijn enerzijds sterk vertrouwd met de bouwwereld, anderzijds beschikken zij over een gedegen kennis van de lokale opleidingsmarkt. Dankzij deze know-how én een grondige afstemming met de individuele ondernemingen, slagen zij er in om zowel op ondernemingsniveau, als op niveau van de individuele arbeiders opleidingsplannen op maat op te stellen: het Constructiv Plan Building On People (BOP). Deze opleidingsplannen kijken verder dan de acute noden van arbeiders en ondernemingen.  Op deze wijze vormen de adviseurs in het veld echte partners voor de bedrijven en streven ze samen naar een gemeenschappelijk doel: het competentieniveau van de arbeiders afstemmen op de huidige én de toekomstige noden van de bouwsector.

Opleidingspartners

Constructiv vertegenwoordigt op het vlak van competentiebeleid voor bouwbedrijven vaak de (missing) link tussen de realiteit van het bouwterrein en de opleidingsactoren. Constructiv staat mee in voor de goede afstemming tussen beiden, bijvoorbeeld door het correct informeren van de opleidingspartners omtrent de reële noden van de bouwsector. Maar anderzijds is het ook mede dankzij de inspanningen van de verschillende opleidingspartners dat Constructiv zijn resultaten boekt. 

De BouwIngroeiBaan

De Bouwingroeibaan is één van de sectorale instrumenten bij uitstek om duurzame tewerkstelling met specifieke aandacht voor competentieverwerving te realiseren. Bij de BouwIngroeiBaan stelt een bouwonderneming een jonge nieuwe arbeider (jonger dan 27) te werk met een voltijds arbeidscontract van onbepaalde duur. Bij deze aanwerving wordt in afstemming met Constructiv een opleidingsprogramma op maat van de jonge arbeider en de onderneming uitgewerkt. 

Daarbovenop neemt de onderneming het engagement om een (geschikte) mentor voor de jongere binnen de onderneming aan te stellen. Deze mentor leert de jongere de knepen van het vak en zorgt dat hij tevens goed binnen het bedrijf geïntegreerd wordt. 
Ten laatste verbindt de onderneming zich er toe om na 6 maanden een functioneringsgesprek met de jongere te organiseren. Ter compensatie ontvangt de onderneming financiële en inhoudelijke sectorale ondersteuning. De ervaring leert dat de BouwIngroeiBaan inderdaad resulteert in een duurzamere tewerkstelling van jongeren in de bouwsector.


Bouwingroeibanen

Bron: Constructiv
Gewest201620172018Totaal
Vlaanderen5901.0148942.498
Wallonië141275317733
Brussel11122447
Totaal7421.3011.2353.278

Gemeenschappelijke doelstellingen met verschillende regionale invullingen

Zoals in de voorgaande tekst rond duaal werd toegelicht, wordt binnen Constructiv op het vlak van het bevorderen van de (gekwalificeerde) instroom steeds een gemeenschappelijke visie en doelstelling uitgewerkt die van toepassing is op het volledige land (een sectoraal referentiekader). De lokale aanpak kan echter worden afgestemd op een analyse van de regionale initiatieven met betrekking tot de lokale arbeidsmarkt. Op basis van deze analyses kan de bouwsector via de regionale oriëntatiegroepen synergiën creëren met het overheidsbeleid of initiatieven ontplooien die afgestemd zijn op de regionale kansen en noden. Het beheerscomité Building on People houdt toezicht op de overeenstemming van deze initiatieven met het sectoraal referentiekader. Er bestaan drie regionale oriëntatiegroepen genaamd:

 • BoP@Vlaanderen
 • BoP@Wallonie
 • BoP@Brussel

Hun opdracht situeert zich voornamelijk op het vlak van het creëren van lokale synergieën op het vlak van de bevordering van de (gekwalificeerde) instroom. 

Samenstelling van de Regionale Oriëntatiegroepen
Situatie op 31/12/2018
BoP@VlaanderenBoP@WallonieBoP@Brussel/Bruxelles
Voorzitter / PrésidentMATTHYSEN RonnyTEHEUX Jean-LouisSCHILTZ Laurent
Ondervoorzitters / Vice-PrésidentsMOREELS Hildegard
Confederatie Bouw / Confédération ConstructionDE GOIGNIES GerritCARNOY FrancisAL BARAJRAJI Sihame
RUYS MarcDOQUIRE GeoffroyGILLION Philippe
VAN PAESSCHEN JanPERARD JoséSCHILTZ Laurent
KAYE StéphaneVANDERHAEGEN Jean-Christophe
DAWANS AdrienRUEBENS Marc
NONET Jean-Jacques
BouwunieMOREELS HildegardKUSSENEERS Jo
DE HONDT Twain
DE HONDT Twain
FEMAVAN HOE MarnixVAN HOE MarnixVAN HOE Marnix
ACV-BIE / CSC-BIEBEIRENS IweinMOREAU MarcDURMAZ Cihan
MATTHYSEN RonnyPONCE ThibautDE HEYN Steven
DAERDEN JustinTEHEUX Jean-LouisVAN GOMPEL Katrien
AC- ABVV / CG- FGTBCANNAERT Annick HILAMI BrahimVAN CAUWENBERGE René
VERHEYE ErwinISMAEL ABDOU AnissaBOSMANS Guéric
DE VLAMINCK GianniVREULS MarcCOLLYNS Kim
ACLVB / CGSLBVANDYCKE JohanVANDYCKE JohanPAULI Stijn 
Vlaanderen
De sectorale opdrachten voor Constructiv omtrent competentiebeheer, instroom en welzijn op het werk krijgen een verdiepende dimensie via de wisselwerking met de Vlaamse sociale partners. Al vele jaren werkt Constructiv op vraag van BoP@Vlaanderen een kader uit waarbij samenwerking centraal staat.

Graag brengen we hier enkele aspecten extra onder de aandacht, met name de samenwerking met het onderwijs, de toeleiding van werkzoekenden naar de sector en de acties onder de vlag van STEM. Daarnaast werd ook op vlak van Duaal leren veel vooruitgang geboekt, maar daarover kan u lezen in ons specifiek dossier In de kijker (zie blz. 12). En op het vlak van competentiebeleid spreken de cijfers op blz. 52-55 voor zich. 

Deze mooie cijfers worden gerealiseerd door de veldwerking in de provinciale kantoren. Binnen dit kader werktte de Vlaamse ploeg een leuk initiatief uit om bedrijven die bijkomende arbeidskrachten aanwerven te informeren over de bijscholingsmogelijkheden. Aan de hand van een eigen Constructiv-mannetje en een uitschuiffolder worden de ondersteuningsmogelijkheden spelenderwijs in beeld gebracht.

Samenwerking met het onderwijs

Binnen de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse onderwijs biedt Constructiv een hele waaier aan innovatieve opleidingen voor leerkrachten en leerlingen van bouwscholen. Hiervoor werd een brochure opgemaakt en verspreid naar de scholen.

Constructiv denkt samen met scholen na over een opleidingsplan voor hun leerlingen op korte en lange termijn, waarin ook maatwerk en de professionalisering van de leerkracht zelf een prominente plaats innemen. Het aanbod wordt jaarlijks geüpdatet, zodat het onderwijs de recentste ontwikkelingen binnen de bouwsector en de vakspecifieke domeinen kan opvolgen.

In het schooljaar 2017-2018 volgden meer dan 400 leerkrachten en meer dan 6.200 leerlingen een opleiding via Constructiv. De keuze voor een bepaalde opleiding hangt af van verschillende factoren, zoals nood, interesse, beschikbare knowhow, de infrastructuur binnen de school, … 
Voor 2017-2018 ziet de keuzeverdeling voor een opleiding binnen een specifieke opleidingscluster voor de twee doelgroepen er als volgt uit:

Leerkrachten

De meest gevolgde bijscholingen zijn: 
 • VCA, hoe breng ik het aan mijn leerlingen?
 • SketchUp
 • Slim Bouwen: algemene dag: BENOveren - renovatie
 • Basis elektriciteit voor niet-elektriciens
 • Train-the-trainer - dakmaquette
ClusterTotal
Bouwpersoneel245,96%
Bouwtechnieken14034,74%
Duurzaam bouwen6716,63%
Veiligheid & milieu17242,68%
Totaal403

Leerlingen

De meest gevolgde opleidingen zijn:
 • Veilig werken op hoogte module 2
 • Het plaatsen van gipskartonplaten
 • Sirk Sekuur - coachen naar veiligheidscultuur
 • Noodsituaties op de werf
 • Milieubewust en ergonomisch werken op de werf (inclusief asbestherkenning)
ClusterTotal
Bouwpersoneel3175,10%
Bouwtechnieken
1.29020,74%
Duurzaam bouwen3856,19%
Veiligheid & milieu4.22867,97%
Totaal6.220
Naast dit opleidingsaanbod biedt Constructiv kosteloos VCA-examens aan aan alle Vlaamse onderwijsinstellingen met een studieaanbod in de studiedomeinen bouw, verspreid over de derde graad TSO, BSO, de kwalificatiefase van het BuSO, duaal leren en de jongeren uit DBSO met een OAO. In het schooljaar 2017-2018 werden 1.728 VCA-examens afgenomen door Constructiv.

Sinds 1 januari 2018 gebeurt dit volgens de nieuwe manier van examineren: digitaal, kennis- en toepassingsgericht en met nieuwe vraagvormen.
 
Vanuit de provinciale kantoren worden tal van acties opgezet om leerlingen uit bouwopleidingen de weg te tonen naar de bouwsector en Constructiv-adviseurs verzorgen infosessies over werken in de bouwsector. 

Toeleiding van werkzoekenden

Omdat de toeleiding van schoolverlaters niet voldoende instroom van nieuwe arbeidskrachten kan garanderen, heeft Constructiv een samenwerking opgezet met VDAB om ook werkzoekenden toe te leiden naar de vacatures in de bouwsector. Onder de benaming Sectorale ArbeidsmarktBemiddeling (SAB) nemen Constructiv-adviseurs plaats in de werkwinkels om vraag en aanbod in te vullen. Deze samenwerking loopt al geruime tijd. 

In 2018 werden er 1.565 dossiers opgenomen door Constructiv. Bovendien werd de werking versterkt via het opzetten van innovatieve trajecten. Deze innovatieve trajecten komen er omdat ook de pool aan niet-werkende werkzoekenden aan het opdrogen is en het alsmaar moeilijker wordt om geschikte kandidaten toe te leiden. Deze innovatieve trajecten vertrekken vaak vanuit concrete vacatures van een aantal bedrijven, waarbij kandidaten via een selectieproces en met een aangepast opleidingstraject worden klaargestoomd voor deze vacatures. 

De volgende trajecten werden opgezet:
ProvincieOmschrijving project
Oost-Vlaanderen
 • Het driedaagse event Building the Future, dat alle Oost-Vlaamse schoolverlaters voor de bouw samenbrengt
 • Jobinfo stellingbouw (tweemaal per jaar) met bijkomende kansen voor anderstaligen en VCA als aandachtspunt
 • Montage dak- en gevelbekleding: testproject van Jobinfo met behendigheidstesten zonder dat hier een opleidingsproject aan gekoppeld is, dus onmiddellijke aansluiting met werkplekleren in een bedrijf
 • Testproject schrijnwerker, waarbij de unieke combinatie werd gemaakt tussen de toeleidingscapaciteit vanuit de ene regio en de opleidingscapaciteit (VDAB) vanuit de andere

Vlaams-Brabant
 • Werken in de bouw in de schijnwerpers zetten en attractiever maken voor werkzoekenden
 • Maatgericht vacaturebeheer: bedrijvenacties rond opleiding, sensibilisering en leertrajecten
 • Versterking van de clusterwerking door de vorming van VDAB-consulenten met betrekking tot de bouwsector (infosessies, werfbezoeken, ...) en het bijstaan van instructeurs om stageplaatsen in bouwbedrijven te vinden
West-Vlaanderen
 • Acties naar specifieke doelgroepen: in eerste instantie was het de bedoeling om langdurig zieke werkzoekenden te laten doorstromen naar eventuele bouwcoördinerende beroepen (en -opleidingen) via een toelichting van de mogelijkheden van de bouw en een re-integratietraject. Daarnaast ook actie naar werkzoekenden met een bouwachtergrond, maar hen omwille van een fysieke beperking eventueel een verkort traject laten volgen rond algemene kennis (behalen van minimale competenties cf. ASO/TSO) om doorstroom te creëren richting coördinerende bouwberoepen en -opleidingen
 • Acties met lokale besturen 
  • Poperinge: Kies handig (vooropleiding voor OCMW-steuntrekkenden)
  • Menen: Kies handig
  • Speeddating Roeselare in samenwerking met 9 bedrijven
  • Vacaturegerichte jobmarkt in Ieper 
  • Brugge: project dakdekkers in samenwerking met Steenkaai BVBA: vacaturegerichte actie voor de aanwerving van dakdekkers
  • Profiler (West-Vlaanderen): mailing naar arbeidsmarktrijpe werkzoekenden
Limburg
 • Maatgericht vacaturebeheer: vier initiatieven tot vacaturegerichte opleidingstrajecten, waarvan er drie effectief zijn opgestart, één voor metselaars, één voor bekisters en één voor wegenbouw (talent voor de wegenbouw)
 • Talentevent: jobbeurs waar geïnteresseerde werkgevers en werkzoekenden bouw elkaar ontmoeten en waar de opleidingsmogelijkheden bouw worden voorgesteld. Als oriënteringsmogelijkheid wordt het bouwbad aangeboden.
 • Acties voor scholen: 19 scholen, 347 leerlingen, 61 sessies. 40 schoolverlaters effectief in begeleiding, waarvan er 30 uitstroomden naar werk. 
 • Kennisdeling: deelname aan provinciaal sectoroverleg, brainstormsessies, … 
Limbourg
 • Maatgericht vacaturebeheer: vier initiatieven tot vacaturegerichte opleidingstrajecten, waarvan er drie effectief zijn opgestart, één voor metselaars, één voor bekisters en één voor wegenbouw (talent voor de wegenbouw)
 • Talentevent: jobbeurs waar geïnteresseerde werkgevers en werkzoekenden bouw elkaar ontmoeten en waar de opleidingsmogelijkheden bouw worden voorgesteld. Als oriënteringsmogelijkheid wordt het bouwbad aangeboden.
 • Acties voor scholen: 19 scholen, 347 leerlingen, 61 sessies. 40 schoolverlaters effectief in begeleiding, waarvan er 30 uitstroomden naar werk. 
 • Kennisdeling: deelname aan provinciaal sectoroverleg, brainstormsessies, … 
STEM-acties
Vlaanderen voert een sterk STEM-beleid, waarbij veel aandacht uitgaat naar het aanzetten van jongeren om meer te kiezen voor technische opleidingen, zowel in het secundair als het hoger onderwijs. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Maths en de bouw voelt zich hier goed in thuis. 
Ondanks een globale stijging van het aantal jongeren dat voor de zogenaamde STEM-richtingen kiest, blijft het aandeel voor de bouwsector ondermaats. Om dit tegen te gaan, heeft Constructiv, samen met de sectorfondsen van de houtsector en de elektrosector, een plan uitgewerkt en voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Dit werd eind 2018 goedgekeurd en zal in de loop van 2019 uitwerking krijgen.
Het doel van het plan is werken aan STEM-attitudes voor jongeren in het lager onderwijs en een promotiecampagne voeren voor de STEM-opleidingen van de bouw-, hout- en elektrosector. Tot slot zal er een inventaris opgemaakt worden van lopende STEM-initiatieven. De focus ligt op het in kaart brengen van welke initiatieven er zijn, voor welke doelgroep, met welk doel en in hoeverre er al een sectorale samenwerking bestaat.
Brussel

Kaderakkoord rond opleiding en tewerkstelling met de Brusselse regering

In het kader van de Strategie 2025 en het Opleidingsplan 2020 van de Taskforce Werk Opleiding Onderwijs Ondernemingen hadden de Brusselse sociale partners van de bouwsector en Brussels minister voor Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin hun steun gegeven aan de organisatie van een Brusselse rondetafel over de bouwsector. 

Deze Rondetafel bouw heeft geleid tot sterkere banden tussen de openbare opleidingsverstrekkers en de sectorale initiatieven in de domeinen opleiding en tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien kon dankzij de uitgebreide gedachtewisseling vastgesteld worden welke samenwerkingsverbanden gecreëerd moeten worden of moeten evolueren, welke acties ondernomen moeten worden om de Brusselaars aan het werk te zetten en aan de slag te houden en welke acties ondernomen moeten worden om tegemoet te komen aan de noden van bouwbedrijven. Deze Rondetafel Bouw Brussel had finaal als doel om een kaderakkoord te sluiten tussen de gewestelijke regering, de twee gemeenschapscommissies en de bouwsector.

De bouwsector stelde de volgende globale doelstelling voorop om het beoogde kaderakkoord te bereiken: het realiseren van duurzame toeleiding, d.w.z. er permanent over waken dat er voldoende geschoolde personen zijn om te kunnen voldoen aan de bedrijfsvraag naar arbeidskrachten, maar er tegelijkertijd over waken dat deze personen een kwaliteitsvolle, langdurige tewerkstelling kunnen uitoefenen in de bouwsector.

Samenvattend kunnen de prioriteiten van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegroepeerd kunnen worden rond vijf grote thematieken: 
 • Een positief imago van de sector en de beroepen promoten en op die manier de toeleiding van jongeren naar een bouwopleiding stimuleren
 • De begeleiding van personen (leerlingen/werkzoekenden) naar bedrijven versterken om de inschakeling in de arbeidswereld gemakkelijker te laten verlopen
 • De begeleiding van bedrijven/werkgevers versterken: begeleiding bij het onthaal van een stagiair (stage/alternerende opleiding) / sensibilisering en begeleiding om de actieve arbeiders permanent op te leiden (bijscholingen)
 • De begeleiding van het onderwijs versterken om een kloof tussen het onderwijs en de arbeidswereld te vermijden (bijscholing van leerkrachten en instructeurs, geschikt materiaal, innovatieve schoolprojecten, ...)
 • De continuïteit van de begeleiding versterken via nauwere banden tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij tewerkstelling en onderwijs in de sector en via het stimuleren van netwerken
De Brusselse sociale partners van de bouwsector zijn ervan overtuigd dat het afsluiten van een sectorale kaderovereenkomst die een nog nauwere samenwerking tussen de bouwsector en de overheidsinstanties mogelijk zou maken, alleen maar gunstig kan zijn om antwoorden te vinden op de uitdagingen en prioriteiten van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondertekenden daarom het kaderakkoord in 2018.
ConstruCity
ConstruCity is het contactpunt bij uitstek voor tewerkstelling in de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Construcity streeft een dubbelle doelstelling na, namelijk enerzijds iedereen die interesse heeft in de bouwsector, toeleiden, helpen en begeleiden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en werk kunnen vinden in de sector, en anderzijds de bedrijven helpen bij hun zoektocht naar geschoold personeel. ConstruCity verenigt de kennis en de expertise van organisaties uit de bouw en de openbare sector in de domeinen informatie, toeleiding en begeleiding naar werk.

Om de twee kernopdrachten (werkzoekenden naar de sector toeleiden en bedrijven helpen bij hun zoektocht naar personeel) uit te voeren, heeft ConstruCity sinds de inhuldiging al meerdere activiteiten gerealiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en de resultaten in 2018: 

Individueel onthaal 

139 verschillende personen kwamen minstens één keer spontaan binnen bij ConstruCity met vragen over oriëntatie, opleiding of tewerkstelling. Deze personen werden geïnformeerd, toegeleid en begeleid gedurende hun opleidingstraject en zoektocht naar werk. 

Matching vacatures en werkzoekenden 

Er werden talrijke vacatures rechtstreeks bij ConstruCity ingediend, waardoor Brusselse bouwbedrijven via ConstruCity rechtstreeks het gekwalificeerde personeel konden aanwerven dat ze zochten. 

ConstruCity organiseerde op 24 oktober 2018 een Jobday Speciale technieken. Dit was de tweede editie van dit evenement. Vier bedrijven en 33 geselecteerde werkzoekenden waren aanwezig en er werden 5 aanwervingen gerealiseerd dankzij deze bijeenkomst. 

Daarnaast realiseerden de partners van ConstruCity op verschillende manieren aanwervingen. De samenwerking die plaatsvindt bij ConstruCity draagt (onrechtstreeks) bij tot de realisatie van deze cijfers: 

 • 45 nieuwe FPIE-contracten werden afgesloten bij Bruxelles Formation Construction 
 • Select Actiris behandelde 28 vacatures, bij 19 verschillende bedrijven 
 • Actiris behandelde 122 vragen naar werkzoekenden voor een sociale clausule en 90 werkzoekenden werden effectief aangeworven voor een sociale clausule 
 • de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad ondersteunde 66% van 121 jongeren die in hun laatste jaar alternerend leren zaten bij hun transitie naar werk (49%) of opleiding (17%) 
 • VDAB Brussel realiseerde in 2018 9 IBO’s binnen de bouwsector in Brussel 

Week van het onderwijs – eerste editie 

Tijdens de Week van het onderwijs werden de tweede en derde graad van het Brusselse bouwonderwijs uitgenodigd bij ConstruCity. Er werden workshops gegeven (Hoe een stageplaats/werk zoeken, Wat zijn de voordelen van de sector?) en leerlingen en leerkrachten bezochten samen met een veiligheidsadviseur van Constructiv, een bouwwerf (in functie van de studierichting).
7 verschillende scholen schreven zich in, 128 leerlingen en leerkrachten namen deel aan deze eerste editie van De week van het onderwijs. 

Werfbezoeken

De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad organiseerde werfbezoeken voor 187 werkzoekenden en leerlingen. 

Collectieve infosessies voor werkzoekenden 

Ongeveer 400 personen namen deel aan de 34 activiteiten waarbij ConstruCity voorgesteld werd. Het ging om collectieve infosessies voor de organisaties die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn in de domeinen informatie, toeleiding, opleiding en tewerkstelling. Met enkele van hen organiseert ConstruCity op regelmatige basis informatiesessies, zoals met het Beroepenpunt, Jeugd en Stad, en de Nederlandstalige opleidings- en toeleidingsorganisaties. 

Promotie bouwsector 

ConstruCity was aanwezig op grote evenementen voor leerlingen van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs, zoals op de Week van de bouw, georganiseerd door het BRC Bouw in samenwerking met Constructiv en op de Studiekeuzebeurs van de VGC. 
Daarnaast nam ConstruCity deel aan andere evenementen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd werden om de sector te promoten en een positief imago van bouwberoepen naar voren te schuiven (Festival de la Formation van Bruxelles Formation, opendeurdag van EFP en Brusselse scholen, opleidings- en jobbeurzen,...)

ConstruCity bereikte op deze manier meer dan 3000 personen.

Wallonië

Construfutur: excellente opleidingen voor bouwbedrijven


Het opleiden van werknemers is belangrijk voor bouwbedrijven, maar helaas is het tegelijkertijd moeilijk om opleidingen te vinden die geschikt zijn en aansluiten bij wat nodig is. Construfutur, een initiatief van de sociale partners van de bouwsector, heeft daarom als doel om in Wallonië een kwaliteitsvolle opleiding te garanderen en de prijs van de dienstverleners in overeenstemming te brengen via een uniform uurtarief voor iedereen. Construfutur waarborgt dus een dienstverlening van goede kwaliteit aan een correcte prijs!

Construfutur is een operationele eenheid van Constructiv die een efficiënte aanvulling biedt op de bestaande adviesverlening aan bedrijven door de regionale teams en het ontwikkelteam van het Technisch Competentiecentrum van Constructiv. Het is een waar label van uitmuntendheid. Construfutur wordt dan ook het centrum van uitmuntendheid dat ten dienste staat van bedrijven en hun werknemers om hen kwaliteitsvolle opleidingen voor te stellen en ook het domein van opleidingen in het Waals Gewest helderder en eenvoudiger te maken.

Hiervoor hebben de diensten van Constructiv contact opgenomen met de opleidingscentra in Wallonië om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk onder hen zich aansluiten bij dit systeem, dat gericht is op een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening aan bedrijven. In Wallonië wordt Construfutur zo het unieke loket voor opleiding voor de arbeiders van PC 124. Bedrijven beschikken hierdoor over een uniek contactpunt voor al hun opleidingsdossiers!

De algemene coördinatie van Construfutur en de strategische richtingen worden behandeld door de sociale partners binnen BoP@Wallonie. Overigens ontwikkelt de CCW Academy q in synergie met Construfutur zijn opleidingsaanbod voor de doelgroepen bedienden, kaderleden en bedrijfsleiders, met dien verstande dat elke organisatie verantwoordelijk blijft voor het operationeel beheer van zijn eigen opleidingen.
Het opleidingsaanbod van de door Construfutur erkende opleidingsverstrekkers wordt online aangeboden via de website www.construfutur.be, die permanent geüpdatet en aangevuld wordt, zodat het volledige opleidingsaanbod in het Waals Gewest beschikbaar is. Op 31/12/2018 stonden 1.245 opleidingssessies op de website Construfutur.

De website is bovendien uitgerust met een krachtige zoekmotor met filters waardoor men snel de gewenste opleiding kan terugvinden. 
Alle opleidingen die aangeboden worden, kunnen tijdens de winterperiode worden gevolgd binnen het stelsel winteropleidingen. Hierdoor kunnen werkgevers hun arbeiders (PC 124) in tijdelijke werkloosheid plaatsen omwille van slecht weer én hen tegelijkertijd een opleiding laten volgen zonder loonkost. De arbeiders ontvangen een bijkomende premie van 40 euro per opleidingsdag en er is een financiële tussenkomst in de opleidingskost voorzien.

Mocht het bestaande aanbod geen opleiding bevatten die overeenkomt met de wensen van een onderneming, dan kan nog altijd een opleidingsoplossing op maat van het bedrijf aangevraagd worden. De Constructiv-opleidingsadviseurs kunnen hierover informeren en helpen bij het organiseren van deze opleidingen. 

Nog even de voordelen op een rij: 
 • Gecentraliseerd, dagelijks bijgewerkt opleidingsaanbod op de website
 • Geharmoniseerde opleidingskosten
 • Administratieve vereenvoudiging (inschrijvingen, facturen)
 • Toegang tot winteropleidingen voor alle Construfutur-opleidingen
 • Organisatie van opleidingen op maat

Building Heroes 2018: kennismaking met de bouwberoepen in PAMexpo in Court-Saint-Etienne!


Op 19 en 20 april 2018 hebben Constructiv en zijn partners de zevende editie georganiseerd van Building Heroes, het jaarlijkse evenement ter promotie van de bouwberoepen voor jongeren uit het zesde leerjaar van Waalse scholen.

Meer dan 2.000 leerlingen uit Waalse scholen werden in PAMexpo verwelkomd door deskundigen van de bouw die bijzonder enthousiast waren dat ze hun passie voor hun beroep konden overbrengen op de jongere generaties en jongeren misschien zelfs konden overtuigen om een bouwberoep aan te leren. 

Tijdens de openingszitting in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de bouwsector hebben meerdere politici, onder wie Marie-Martine Schyns (minister van Onderwijs) en Mathieu Michel (voorzitter van de provincieraad van Waals-Brabant), de nadruk gelegd op het feit dat de overheid en de sector hun samenwerking moeten verderzetten en versterken en dat we alle middelen moeten inzetten die nodig zijn voor de begeleiding van en de correcte informatieverstrekking aan jongeren. Jongeren kunnen immers een ware bron van creativiteit en persoonlijke groei vinden in de bouwberoepen, die volop aan het evolueren zijn, maar nog te vaak miskend worden. 

Veiligheidsworkshops


Veiligheid is en blijft een belangrijke bezorgdheid voor Constructiv. Daarom hebben de regionale Constructiv-kantoren, in samenwerking met de Waalse Confederatie Bouw en Construtec, aan bedrijven voorgesteld hun werknemers te sensibiliseren voor veiligheid via de organisatie van praktijkworkshops over veiligheidsthema's, zoals algemene veiligheidsaspecten, manueel hanteren van lasten, initiatie EHBO, brandrisico's, werfsignalisatie, aanslaan van lasten en gebruik van PBM's, in het bijzonder het valharnas.

Deze workshops waren bedoeld om de werknemers te sensibiliseren, nuttige informatie aan te reiken en te stimuleren om zich veiligheidsbewust te gedragen om arbeidsongevallen te vermijden en hun aantal te beperken. 

Naast deze algemene workshops werden er ook thematische en praktische workshops georganiseerd waarin de werknemers hun kennis verder konden uitbreiden in specifieke domeinen als werfsignalisatie in de nabijheid van wegenwerken, correct aanslaan van lasten op voertuigen, aanslaan van lasten die aan een kraan of een heftoestel hangen en preventie in verband met het gebruik van hulpmiddelen en machines.

Het project 16+


Het project 16+ van BoP@Wallonie, AWAP (Agence Wallonne du Patrimoine) en de Waalse Confederatie Bouw (CCW) richt zich tot leerlingen uit de derde graad van het technisch en beroepssecundair onderwijs (vijfde, zesde en zevende jaar) en centra voor deeltijds onderwijs, aangezien zij binnenkort in een bouwbedrijf zouden kunnen werken. De bedoeling is dat ze de kans krijgen kennis te maken met de verschillende aspecten van werken aan een structuur of een oud gebouw.

Leerkrachten kunnen hun leerlingen inschrijven voor een restauratieproject aan een eigendom opgenomen op de lijst van het klein volkspatrimonium van Wallonië. De gebruikte bouwtechnieken zijn de volgende: dakdekken, daktimmerwerk, metselwerk, schrijnwerk (binnen en buiten), steenverwerking, smeedwerk, binnendecoratie, enz. 

Enkel projecten die het resultaat zijn van een samenwerking tussen een gemeente en een school, komen in aanmerking.
Voor de editie 2018 werden vijf projecten geselecteerd die actief ondersteund werden door Constructiv. Dankzij deze samenwerking konden onze regionale veiligheids- en welzijnsadviseurs de verschillende werven opvolgen en adviezen en tips geven inzake veiligheid: de perfecte gelegenheid om de jongeren te helpen de correcte praktijken aan te leren op het vlak van veiligheid, vooraleer ze in een bouwbedrijf gaan werken.

Als afsluiting van deze tweede editie vond een prijsuitreiking plaats in de abdij van Paix-Dieu in Amay. Daarbij overhandigde Constructiv een cadeaucheque aan elke leerling die had deelgenomen aan het project.

De Duitstalige Gemeenschap

Aangezien de Belgische bouwsector altijd nood heeft aan gekwalificeerde mensen op bouwplaatsen, heeft Constructiv op 29 april 2018 samen met andere organisaties van de bouwsector deelgenomen aan het evenement Zukunft Holz: een actie van de schrijnwerkersvereniging van de Oostkantons en de Vereniging ter bevordering van het bedrijfsleven, waaraan in totaal een 300-tal leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van scholen deelnamen.