Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2018

Archief

Visie van de Voorzitters

Jaarverslag Constructiv | 2018

Sinds 1 oktober 2016 zijn de verschillende sectorale fondsen gegroepeerd in één geïntegreerde structuur: Constructiv. Daarvoor waren verschillende redenen: enerzijds wilden we de efficiëntie verhogen, anderzijds was het de ambitie om een uniek aanspreekpunt te creëren om zo beter ten dienste te staan van onze doelgroepen en de herkenbaarheid van onze dienstverlening te bevorderen. Hoe kijken jullie, meer dan twee jaar na de oprichting van deze nieuwe structuur, hierop terug? Zijn de verwachtingen ingelost? Zijn er nog aandachtspunten?
De harmonisatie en vereenvoudiging van de dienstverlening betekent echt een meerwaarde.
Natacha Jérouville
Voorzitter Constructiv
Pierre Cuppens
Voorzitter beheerscomité Building your Benefits
René Van Cauwenberge
Voorzitter beheerscomité Building on People

Natacha Jérouville

Ik vertegenwoordig de werkgevers al sinds 2015 binnen Constructiv en daarvoor maakte ik al gebruik van de diensten van Constructiv voor mijn eigen onderneming. Ik vind dat Constructiv goed werk levert en zal u meteen een voorbeeld geven: Construfutur. De verschillende benamingen waren immers verwarrend (fvb, navb, fbz). Deze dienstverlening werd opgericht om in Wallonië kwaliteitsvolle opleidingen te garanderen via een uniform uurtarief voor iedereen en zo een dienstverlening van goede kwaliteit aan een correcte prijs te waarborgen.

Ik denk dat de eengemaakte structuur duidelijk voordelen heeft, bijvoorbeeld om een uniek aanspreekpunt voor de bedrijven te vormen, zowel op het vlak van welzijn als opleiding en instroom. Adviseurs kunnen over al deze onderwerpen advies verlenen aan ondernemingen: de nieuwe structuur was dus het idee van de eeuw. De harmonisatie en vereenvoudiging van de dienstverlening betekent echt een meerwaarde.

Er blijven wel uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van de administratieve dienstverlening. Maar ook op het vlak van de bekendheid van de dienstverlening van Constructiv bij de bouwbedrijven kan er nog vooruitgang geboekt worden. De dienstverlening aan bedrijven zou nog uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld op het vlak van de screening van bedrijven en daaruit volgend ondersteuning op het vlak van bijvoorbeeld personeelsbeleid. Hier moet uiteraard wel een draagvlak voor zijn vanuit de sector.

Pierre Cuppens

Op voorhand was er misschien wat onzekerheid over het potentiële succes van de integratie. Ging welzijn bijvoorbeeld nog zijn plaats kunnen behouden binnen deze nieuwe constellatie? Ik moet evenwel toegeven dat Constructiv een heel mooi traject afgelegd heeft sinds oktober 2016. Er waren heel wat uitdagingen: drie organisaties met drie “beroepen” en drie culturen samenbrengen in één entiteit en daarbij de bijna 250 medewerkers aan boord houden. Ik denk dat de medewerkers zich goed voelen in de nieuwe structuur.

Alle voormalige entiteiten hebben hun competenties en hun specifieke sterke punten kunnen inbrengen in deze nieuwe structuur. In verband met welzijn kunnen we toch vaststellen dat er nog altijd mooie resultaten geboekt worden, bijvoorbeeld op het vlak van de frequentiegraad van ongevallen. Maar zoals mevrouw Jérouville al aangaf, blijven er nog uitdagingen. Ik denk dat de synergie nog niet volledig afgerond is. Op het vlak van communicatie kan het nog altijd beter. Onze sector heeft heel wat troeven, maar we slagen er niet in om onszelf te “verkopen” bij jongeren en bij werknemers. Daar ligt zeker nog een grote uitdaging.

René Van Cauwenberge

Het project was zo ambitieus dat het onmogelijk zou zijn om vandaag alle doelstellingen al gerealiseerd te hebben. Dat is een fundamentele zaak. Een operatie van dergelijke omvang vergt de nodige tijd. Voor mij zijn er twee grote positieve evoluties als gevolg van de nieuwe structuur: enerzijds de complementariteit van de acties, en anderzijds is de integratie van de medewerkers, die allemaal vanuit verschillende achtergronden kwamen, eigenlijk heel goed gelukt. Hier en daar zijn er misschien nog werkpunten, maar over het algemeen is deze oefening goed gelukt. Ik verneem toch ook, zoals de heer Cuppens zegt, dat de mensen zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond. Op dat vlak hebben we een belangrijke stap gezet! 

Wat mij betreft, is er nog wel een thema waar er nog veel werk aan de winkel is. De medewerkers binnen de pijler BoP (opleiding, welzijn en instroom) zijn ingebed in een regionale werking. We moeten er in de verdere uitwerking van de nieuwe structuur zorg voor dragen dat er nog voldoende aandacht is voor een horizontale benadering rond welzijn en veiligheid. Hiermee bedoel ik: er moet bij de regionale medewerkers voldoende coherentie zijn op het vlak van welzijn. Momenteel zitten de medewerkers in een verticale structuur: de aansturing gebeurt van boven naar beneden. Op het vlak van opleiding en instroom speelt dit minder, maar op het vlak van welzijn is dit vandaag de dag nog wel een werkpunt voor Constructiv.

Natacha Jérouville

Ik herhaal het nog eens: ik denk dat de bundeling van de strategie rond opleiding, veiligheid en welzijn echt een meerwaarde betekend heeft. Het is voor een bedrijf toch eenvoudiger dat ze bij een contact met Constructiv met al hun vragen terechtkunnen bij dezelfde organisatie, zelfs bij dezelfde medewerker.

Zowel opleiding als instroom en welzijn kunnen op de nodige belangstelling rekenen binnen de beheersorganen 

René Van Cauwenberge

Ook voor de sociale partners heeft de nieuwe structuur een belangrijke meerwaarde gecreëerd: ik merk dat er ook onder de sociale partners van de bouw meer aandacht wordt geschonken aan alle domeinen. Zowel opleiding als instroom en welzijn kunnen op de nodige belangstelling rekenen binnen de beheersorganen en de interactie tussen de beheerders van Constructiv rond deze thema’s is frequenter geworden.

Pierre Cuppens

Door deze gemeenschappelijke structuur slagen we er beter in om een gemeenschappelijke en coherente strategie over de verschillende thema’s te ontwikkelen. Op dat vlak is de eengemaakte structuur een succes. Ook op het vlak van communicatie rond de promotie van de sector ben ik verheugd. Veertig jaar geleden werd werken in de bouw beschouwd als bête, sale et méchant en mensen kozen daarom niet snel voor de bouw. Dit verhinderde soms dat jongeren voor wie de bouw echt een passie zou kunnen zijn, voor onze sector kozen. Gelukkig kan ik nu vaststellen dat de beeldvorming en de situatie sindsdien sterk verbeterd zijn, maar er zijn nog steeds belangrijke stappen die gezet moeten worden. We moeten er echt voor kunnen zorgen dat mensen een bewuste en positieve keuze voor de bouw maken.

Natacha Jérouville

Helemaal mee eens. Bouwbedrijven zoeken continu naar werknemers en tegelijkertijd zijn er tal van mensen die werk zoeken. We moeten die mensen kunnen verleiden om voor onze sector te kiezen. Er is in onze sector een toekomst voor allerlei mensen, ongeacht hun talent of belangstelling. We moeten concrete positieve boodschappen kunnen brengen, want het is toch interessant om in de bouw te werken? Als ik kijk naar de arbeiders in mijn onderneming: zij zijn fier op hun werk én op de resultaten ervan. In de bouw kan je de resultaten van je werk direct en continu om je heen zien.

Pierre Cuppens

Ik ben het met u eens, de bouw is ontegensprekelijk een aantrekkelijke sector. En er zijn zelfs nieuwe elementen die zich aanbieden: de aspecten rond duurzaam bouwen, digitalisering (BIM, drones, …): dat moeten we in the picture kunnen zetten. De bouw is ook innoverend!
We moeten er echt voor kunnen zorgen dat mensen een bewuste en positieve keuze voor de bouw maken.
De bouwsector is snel aan het evolueren. Er zijn de technologische evoluties, maatschappelijke trends, de invloed van het overheidsbeleid, enz. Wat is jullie visie op de nabije toekomst van de bouwsector? Wat zijn de uitdagingen voor de sector? Welke antwoorden kunnen de sector in het algemeen en Constructiv in het bijzonder bieden?

René Van Cauwenberge

De digitalisering is onomkeerbaar, dat is duidelijk. Maar wat ook duidelijk is, is dat we nood blijven hebben aan arbeiders met een basisopleiding. Ik denk dat de digitalisering er weliswaar voor zal zorgen dat het takenpakket van arbeiders uitgebreider zal worden, maar de technische basiskennis zal aanwezig moeten blijven, want de uitvoering blijft belangrijk. Voor Constructiv is hier een belangrijke taak weggelegd, met name: wat zullen naar aanleiding van de digitalisering bijvoorbeeld de bijkomende taken én de daaraan verbonden competenties zijn?

Pierre Cuppens

Het is duidelijk dat de wereld, de maatschappij en onze sector volop aan het veranderen zijn. De technische evoluties zullen heel wat beroepen in onze sector grondig dooreenschudden. Als we het voorbeeld van de verwarmingsinstallateur nemen, zullen de traditionele installaties met fossiele brandstoffen waarschijnlijk vervangen worden door alternatieve verwarmingssystemen. Constructiv zal een belangrijke rol kunnen spelen bij deze omschakeling voor beroepen waarin de kennis de technische evoluties moet volgen. We moeten klaar zijn om aangepaste opleidingsplannen te voorzien. 

Daarenboven is de bouwsector een enorm diverse sector, met kleine en grote bedrijven, wegenwerken en woningbouw, dakwerken en schilderen, … In de bouwsector is er met andere woorden voor elk wat wils. Het is onmogelijk om er je gading niet te vinden. De digitalisering draagt hieraan bij en kan de aantrekkingskracht van onze sector enkel verhogen.

Natacha Jérouville

Digitalisering is er en zal niet meer weggaan. Voor Constructiv is dit een zeer belangrijk thema, en wel op drie vlakken. Ten eerste moet Constructiv er voor zijn interne werking garant voor staan dat het alle mogelijkheden optimaal benut en hierin het goede voorbeeld geven. Constructiv moet hierin ook mee zijn en klaarstaan voor de bouwbedrijven. Vandaar de lancering van het digiteam, de werkgroep die zich binnen Constructiv buigt over de optimale aanwending van digitale hulpmiddelen. 

Verder moet Constructiv ervoor zorgen dat het de bouwarbeiders in staat stelt de taken uit te voeren die niet automatiseerbaar zijn. Dat kan je bereiken door bijkomende competenties te identificeren én de juiste opleidingen aan te bieden.

En als laatste laat de digitalisering ook toe om andere opleidingsvormen te hanteren. Zo kunnen opleidingen met digitale ondersteuning uitgewerkt worden die interactiever, dynamischer en aantrekkelijker zijn dan de klassieke opleiding in een opleidingslokaal. Dat zijn de drie rollen die Constructiv rond digitalisering kan vervullen. Digitalisering is een prioriteit voor de economie in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder.

René Van Cauwenberge

Ik zou eerder spreken van een genuanceerde prioriteit. Niet iedereen op de werf zal zich morgen bijvoorbeeld met drones moeten bezighouden. Dat de bouwsector meer is dan gewoon een truweel, akkoord. Maar het moet geen prestige- of propagandaverhaal worden. We hebben nood aan goede vakmannen, want niet iedereen gaat ineens een louter digitale functie uitoefenen. Mensen in bestaande beroepen zullen zich moeten aanpassen, eventueel met bijscholing.

Natacha Jérouville

In mijn onderneming probeer ik digitalisering actief te promoten. Intern gebruiken wij een op maat gemaakt hulpmiddel, AJIR, om snel digitaal te communiceren rond werkzaamheden op de werven. De werknemers zijn er superenthousiast over, ze beschikken over enorm veel informatie die vroeger enkel op papier beschikbaar was en die ze nu op hun smartphone kunnen zien. En dan heb ik het niet over ICT-genieën. Sinds de tool gelanceerd is, blijven de mensen vragen naar meer, meer, meer. Hun basistaken blijven hetzelfde, maar ze hebben er een hulpmiddel bijgekregen. Dit stelt hen in staat om efficiënter te werken en meer tijd te spenderen aan hun echte werk, in plaats van aan administratie.

René Van Cauwenberge

Ik denk dat dat komt omdat die tool geënt is op de specifieke omstandigheden van hun werk. Het gaat niet om iets dat met een parachute uit de lucht komt vallen, maar om iets dat hen in staat stelt om zich nog beter toe te spitsen op hun basistaken.

Natacha Jérouville

Dat zou ook voor de interne werking van Constructiv een meerwaarde kunnen zijn. Het doelgericht inzetten van digitale hulpmiddelen die de efficiëntie verhogen, zodat de Constructiv-adviseurs zich kunnen toespitsen op hun kerntaak, met name adviseren. Ik denk echt dat de digitalisering in de bouwsector nog in een stroomversnelling zal raken. En daar moeten de sector en Constructiv niet alleen klaar voor zijn, maar ook een antwoord op kunnen bieden.
Digitalisering is een prioriteit voor de economie in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder.
De bouwsector heeft altijd nood aan geschoolde arbeidskrachten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er jaar na jaar voldoende nieuwe (competente) werknemers kiezen voor de bouwsector? Moeten we meer doen om ons aantrekkelijke statuut te promoten en bekend te maken? Welke rol kan Constructiv hier concreet in vervullen?

Pierre Cuppens

We moeten de samenwerking met Forem, VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, Arbeitsamt en het onderwijs opnieuw versterken en gaan naar een échte samenwerking. Het volstaat niet om een akkoord te ondertekenen dat dan dode letter blijft. Specifiek in verband met de samenwerking tussen de bouwsector en het onderwijs heb ik echt de indruk dat we soms op een andere golflengte zitten. We moeten samen oplossingen zoeken voor de uitdagingen van morgen. Alternerend leren is bijvoorbeeld een goed antwoord op deze uitdagingen: het bereidt jongeren goed voor op de realiteit van de sector.

Natacha Jérouville

Alternerend leren is inderdaad een uitstekend systeem, maar momenteel maken er nog niet genoeg jongeren gebruik van. De bouwsector staat echter achter dit systeem en zal inspanningen doen om het beter bekend te maken en de nodige ondersteuning te bieden.

Een mooi initiatief vind ik bijvoorbeeld Building Heroes, het event voor laatstejaarsleerlingen uit het lager onderwijs. Maar we zouden eigenlijk ook iets dergelijks moeten doen voor iets oudere leerlingen. Ook zouden we moeten durven nadenken over een campagne naar het grote publiek, onder andere naar ouders, die de keuze van hun kinderen toch wel kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk dat zij een correct en positief beeld van de sector hebben, zodat zij er mee voor kunnen zorgen dat jongeren de positieve keuze maken voor de bouwsector. 

René Van Cauwenberge

Het klopt dat we binnen de sector beschikken over een aantrekkelijk statuut en er toch niet in slagen om die boodschap over te brengen. Zoals de heer Cuppens al aanhaalde, moeten we de samenwerking met Forem, VDAB en Actiris, Bruxelles Formation en Arbeitsamt verder versterken. Zo kunnen we samen de knelpunten op de arbeidsmarkt opsporen, werkzoekenden correct toeleiden naar de sector én tegelijkertijd het imago van de bouw opkrikken bij werkzoekenden.

Alternerend leren mag van mij naar voren geschoven worden als hét opleidingsinstrument bij uitstek. Ik denk echter dat we ook de banden met het onderwijs niet mogen doorknippen. Pistes om voldoende gekwalificeerde instroom te realiseren zonder samenwerking met het onderwijs zijn volgens mij gedoemd om te mislukken. Ik denk dat we het onderwijs moeten blijven beschouwen als een partner in de inspanningen om voldoende instroom in de sector te realiseren.

Om af te sluiten: wat is voor jullie dé prioriteit voor Constructiv?

Natacha Jérouville

Ondersteuning aan bedrijven en werknemers om het hoofd te bieden aan de digitalisering.

René Van Cauwenberge

Het beeld in stand houden dat we even dicht bij de werknemers als bij de bouwbedrijven staan en er zijn voor de beide partijen.

Pierre Cuppens

Communicatie en de verbetering van het imago van de bouwsector.